Головна сторінка | Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу


У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо вдосконалення координації
діяльності органів виконавчої влади у сфері
зовнішніх зносин

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )


З метою забезпечення цілісності зовнішньополітичного курсу держави, узгодженості дій органів виконавчої влади України у сфері зовнішніх зносин, неухильного додержання ними відповідних положень Конституції України, основних напрямів зовнішньої політики України, визначених Верховною Радою України, Закону України "Про міжнародні договори України" ( 3767-12 ), інших законів, нормативно-правових актів та керуючись пунктом 3 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ), п о с т а н о в л я ю:

 1. Покласти на Міністерство закордонних справ України координацію заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, зокрема, пов'язаних з участю міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у роботі міжнародних організацій та їхніх органів, а також здійснення загального нагляду за виконанням міжнародних договорів України, в тому числі й іншими сторонами, додержанням прав, що випливають із таких договорів для України. ( Частина перша статті 1 в редакції Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )
  Здійснення загального нагляду за виконанням міжнародних договорів України полягає у забезпеченні:
 2. Міністерство закордонних справ України сприяє взаємодії органів виконавчої влади з органами законодавчої та судової влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин.

 3. Органи виконавчої влади погоджують з Міністерством закордонних справ України питання:
 4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Міністерство закордонних справ України із цих питань подає відповідні пропозиції Президентові України або Кабінету Міністрів України.

 5. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України. Інші офіційні, посадові особи органів виконавчої влади виступають з такими заявами, коментарями та ініціативами виключно за відповідними дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або Міністра закордонних справ України та згідно з повноваженнями, наданими їм у встановленому законодавством порядку. ( Стаття 3 в редакції Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )
 6. Посадові особи та органи виконавчої влади України з питань, пов'язаних із реалізацією державної політики України у сфері зовнішніх зносин, інформують Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст своїх службових контактів з посадовими особами та органами виконавчої влади іноземних держав, офіційними особами та органами міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації - невідкладно. ( Стаття 4 в редакції Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )
 7. 4-1. З метою забезпечення підвищення ефективності реалізації державної зовнішньої політики та координації заходів центральних органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин запровадити в центральних органах виконавчої влади посади дипломатичних радників у межах затвердженої граничної чисельності працівників таких органів.

  Заміщення посад дипломатичних радників у центральних органах виконавчої влади України здійснюється з числа дипломатичних працівників у порядку, передбаченому законодавством України, за погодженням між відповідним центральним органом виконавчої влади та Міністерством закордонних справ України. ( Указ доповнено статтею 4-1 згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

 8. Органи виконавчої влади подають Міністерству закордонних справ України для розгляду та прийняття рішень пропозиції щодо акредитації іноземців та іноземних організацій, яким згідно з міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, надано право користуватися привілеями та імунітетами, що прирівнюються до дипломатичних, та видачі їм відповідних посвідчень. ( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )
 9. Органи виконавчої влади України повідомляють дипломатичні представництва України за кордоном про прибуття офіційних делегацій та представників України до відповідних держав виключно через Міністерство закордонних справ України.
 10. Офіційні делегації та представники України на міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів керуються письмовими директивами, вказівками, технічними завданнями, що визначають позицію України.
 11. Директиви, вказівки, технічні завдання готуються з урахуванням позицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади відповідним органом виконавчої влади, уповноваженим брати безпосередню участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів, і після погодження з Міністерством закордонних справ України затверджуються не пізніше ніж за три дні до початку заходу відповідним органом виконавчої влади. ( Частина друга статті 7 в редакції Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

  Міністерство закордонних справ України надає органам виконавчої влади методичну допомогу в роботі з підготовки директив, вказівок, технічних завдань, а також з опрацювання документів, що стосуються питань двостороннього та багатостороннього співробітництва, в тому числі пов'язаних з укладенням та виконанням міжнародних договорів України. ( Статтю 7 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

  Директиви на переговори, що стосуються особливо важливих питань двостороннього та багатостороннього співробітництва, а також укладення міжнародних договорів від імені України та від імені Уряду України, затверджуються відповідно Президентом України, Кабінетом Міністрів України.

 12. Установити, що для забезпечення координації дій органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин до складу офіційних відомчих делегацій на міжнародні консультації, переговори, конференції, сесії органів міжнародних організацій, засідання міжурядових комісій та інших органів, що розглядають питання двостороннього та багатостороннього співробітництва, включаються представники Міністерства закордонних справ України або дипломатичних представництв України за кордоном.
 13. Офіційні делегації та представники України на міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів, а також делегації та представники державних організацій і підприємств, які перебувають за кордоном, зобов'язані поінформувати відповідне дипломатичне представництво України за кордоном про мету місії, одержані директиви, вказівки, технічні завдання, а також погоджувати з таким представництвом свою діяльність.
 14. Після завершення переговорів, а також укладення міжнародних договорів України офіційні делегації та представники України подають Міністерству закордонних справ України у десятиденний строк письмовий звіт та копії документів, вироблених під час міжнародних консультацій, переговорів, конференцій, сесій органів міжнародних організацій, засідань міжурядових комісій та інших органів, оригінали підписаних міжнародних договорів України у порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України. ( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )
 15. До письмового звіту, що подається відповідно до частини першої цієї статті, додаються проекти планів заходів із забезпечення виконання укладених міжнародних договорів України, реалізації досягнутих домовленостей та вироблених документів, які у випадках, передбачених законодавством України, вносяться Міністерством закордонних справ України на розгляд Президентові України або Кабінету Міністрів України. ( Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

  ( Частину третю статті 10 виключено на підставі Указу Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

 16. За підсумками візитів Президента України до іноземних держав та глав іноземних держав до України Міністерство закордонних справ України спільно з відповідними міністерствами, іншими органами виконавчої влади подає у десятиденний строк Президентові України узгоджені з Кабінетом Міністрів України плани заходів щодо реалізації укладених угод та досягнутих домовленостей.
 17. Персональна відповідальність за неухильне виконання директив, вказівок, технічних завдань, що даються офіційним делегаціям та представникам України, а також за своєчасне подання звітів, зазначених у частині першій статті 10 цього Указу, покладається на керівників офіційних делегацій і представників України на міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших органів.
 18. Персональна відповідальність за забезпечення виконання укладених міжнародних договорів України, реалізацію досягнутих домовленостей га інших вироблених документів, з яких випливають права для України та зобов'язання України, покладається на керівників відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, що забезпечують виконання зобов'язань українською стороною та аналізують виконання зобов'язань іншими учасниками міжнародного договору. ( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

  Органи виконавчої влади, зазначені у частині другій цієї статті, подають до Міністерства закордонних справ України відповідну інформацію у порядку та за формою, встановленими Міністерством закордонних справ України. ( Статтю 12 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

  У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, узятих за міжнародними договорами українською стороною, іншими сторонами, органи виконавчої влади інформують Міністерство закордонних справ України та вносять пропозиції щодо вжиття необхідних заходів згідно з нормами міжнародного права. ( Статтю 12 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

  іністерство закордонних справ України інформує з цих питань Президента України або Кабінет Міністрів України та вносить пропозиції про вжиття необхідних заходів відповідно до норм міжнародного права. ( Статтю 12 доповнено частиною згідно з Указом Президента N 1188/2005 ( 1188/2005 ) від 22.08.2005 )

 19. Надати Міністерству закордонних справ України право:
 20. Контроль за виконанням нього Указу покласти на Кабінет Міністрів України.
 21. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 вересня 1996 року
N 841/96

На початок
На початок