Голодомор 1932-1933 років на Черкащині
Книга пам'яті в документах та спогадах


ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ


№ 1
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

3 січня 1932 р.

Надіслати міськкомам та райпарткомам і уповноваженим ЦК таку телеграму:

"Не зважаючи на рішення Політбюро ЦК [ВКП(б)] від 29 грудня про оголошення січня місяця бойовим ударним місяцем закінчення хлібозаготівель, виділення спеціально для стимулювання хлібозаготівель краму на 70 млн. крб., який вже на 60 % відвантажений й прибуває до районів, надсилку на допомогу районам значної кількості робітників на чолі з членами Політбюро,- становище з хлібозаготівлями на Україні залишається надзвичайно тривожним.

Подальше падіння заготівель першої п'ятиденки січня (2 млн. 800 тис. пудів проти 3 млн. 500 тис. пудів останньої п'ятиденки грудня) вказує, що районні організації, місцеві робітники не уявили собі, а часто не хотять зрозуміти всієї важливості й потреби закінчення заготівель саме в січні.

Таке становище хлібозаготівель вважаємо за ганьбу для Української парторганізації й вимагаємо від уповноважених ЦК, всіх парторганізацій і всіх членів партії негайного вжиття таких заходів, що забезпечили б Україні виконання цілком і безумовно рішення Жовтневого пленуму ЦК ВКП(б) про хліб".

ЦДАГО, Ф. І. Оп. 6. Спр. 235. Арк. 4-5.


№ 2
ПОСТАНОВА ЦК КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР
ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ТА ВЕСНЯНУ ПОСІВНУ КАМПАНІЮ

18 березня 1932 р.

Щоб максимально використати всі сили та засоби для успішного проведення посівної кампанії, яка цього року, за умов весни, повинна бути проведена у виключно короткі терміни, ЦК КП(б)У і Раднарком УСРР постановляють:

1. Незалежно від рівня виконання окремими колгоспами та районами плану хлібозаготівель, вважати заготівлі по колгоспному сектору за закінчені.

Запропонувати всім сільським, районним та обласним організаціям зосередити свою увагу на виконанні планових завдань щодо посівної кампанії.

2. Запропонувати райвиконкомам, міськрадам, МТС та Колгоспцентру в районах, де насіннєві фонди не забезпечено наявним громадським колгоспним зерном, провести мобілізацію посівматеріалу, що не вистачає колгоспам, із хлібних ресурсів, що були розподілені і знаходяться в особистому розпорядженні колгоспників, в спосіб позики, яка має бути обов'язково повернута натурою з нового врожаю.

3. Цю постанову негайно оголосити в центральній, обласній та районній пресі та довести до відома всіх колгоспів.

Секретар ЦК КП(б)У С. Косіор
Голова РНК УСРР В. Чубар

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 235, Арк. 113, 129.


№ 3
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО НАСЛІДКИ
РОБОТИ КОЛГОСПІВ У 1931 р. ТА ПРО ПОДАЛЬШІ
ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗМІЦНЕННЯ КОЛГОСПІВ

28 березня 1932 р.

Заслушав доклад Наркомзема и Колхозцентра о результатах 1931 хозяйственного года в колхозах, ЦК КП(б)У констатирует целый ряд перегибов и ошибок, допущенных на местах в отношении руководства колхозами, а также ряд извращений политики партии в процессе хлебозаготовительной работы в отношении колхозов.

Огромный рост колхозов на протяжении 1931 г. (по Украине около 70 % всех хозяйств, а в степных районах 85-90 %) во весь рост поставил перед партийными организациями Украины задачу организационно-хазяйственного укрепления колхозов. Ряд районов и многие тысячи колхозов показали действительную способность по-большевистски бороться за укрепление колхозов, за создание крепкого колхозного актива, что и обеспечило своевременное выполнение ими плана хлебозаготовок, ударное проведение осеннего сева, выполнение программы зяби, правильное распределение результатов хозяйствования, подготовку к весеннему севу.

Многие же районы не справились с этой задачей, не сумели создать крепкого колхозного актива, не сумели сорганизовать должного отпора пролезшим в колхозы кулацким элементам, не смогли развернуть успешной борьбы с мелкособственническими настроениями. В ряде районов в связи с хлебозаготовками были допущены перегибы в отношении наиболее добросовестных колхозов, когда последние фактически должны были перекрывать результаты бесхозяйственности плохо организованных колхозов. Районы, не зная действительного положения дела в колхозах, во многих случаях преувеличивали задания по хлебозаготовкам одним и, наоборот, сильно преуменьшали другим, а вслед за тем, чтобы поправить дело, свести концы с концами, производили по несколько раз добавки к плану и, притом, часто наиболее добросовестным колхозам, совершенно этим подрывая у колхозников всякую уверенность в правильности планирования.

Такой бюрократический подход приводил к тому, что часто хорошо работавшим колхозам, при высокой урожайности и добросовестно поставленной отчетности, фонд потребления оставлялся меньший, чем колхозам с плохо поставленным хозяйством. Такие же перегибы допускались тогда и внутри колхозов, когда колхозники, имевшие большое количество трудодней, получали на потребление незначительное количество фондов, в то время, как плохо работавшие получали часто большее количество натуральных фондов. Такая же недопустимая уравниловка в ряде случаев проводилась и в отношении снабжения колхозников товарами. Все это коренным образом противоречило линии партии на организационно-хозяйственное укрепление колхозов, на стимулирование хорошего колхозного хозяйства, поднятие его продуктивности.

Недопустимыми являются факты голого администрирования со стороны районных, а также и сельских организаций и игнорирование ими принципа хозрасчета в колхозах. Частая смена правлений, производившаяся по всякому поводу, не способствовала организационно-хозяйственному укреплению колхозов. Со стороны районных организаций, МТС, банка допускалось распоряжение денежными средствами и фондами колхозов без ведома и согласия самих колхозов.

Наряду с этим во многих случаях имело место также плохое хозяйничание правлений колхозов. Небрежное, бесхозяйственное отношение к общественному добру, отсутствие заботы о повышении продуктивности своего хозяйства, плохая обработка земли, недоброкачественный, небрежный посев, отсутствие заботы об обработке технических культур, плохой уход за скотом и особенно за лошадьми,- вот основные болезни плохих колхозов. При сборе урожая такое отношение к хозяйству привело в плохих колхозах к большим потерям хлеба, свеклы, подсолнуха, повлекло за собой массовые утайки, растаскивание хлеба во время молотьбы и после нее. В таких колхозах не было и речи о правильном распределении результатов хозяйствования и, в первую очередь, натуральных фондов по трудодням. В таких колхозах царствовала полная уравниловка и даже больше: кто много работал, тот часто меньше других получал.

Чрезвычайно распространено также самовольное распоряжение со стороны правлений средствами колхоза. Без постановлений общих собраний, из средств, подлежащих распределению по трудодням, производились большие капитальные затраты на новое строительство, не считаясь с хозяйственными и финансовыми возможностями колхоза. Все это приводило к тому, что доходность колхозника на трудодень недопустимо снижалась. Это не могло не дискредитировать в глазах широких колхозных масс системы хозяйствования в таком колхозе, вызывало недовольство, подрывало стимул к работе.

Проведение в жизнь решений ЦК ВКП(б) требует решительного исправления допущенных искривлений и ошибок и поворота работы всех партийных организаций на рельсы действительного хозяйственного укрепления колхозов. Директивы ЦК ВКП(б) от 4 февраля требуют решительной борьбы с "левацкими" заскоками, выражающимися в игнорировании артельной формы, как необходимого этапа, который должно пройти колхозное крестьянство по пути к высшим формам коллективизации. Эта директива ЦК ВКП(б) требует от всех серьезно считаться с неизжитыми еще мелкособственническими настроениями колхозников и не забывать, что эти настроения могут быть изжиты только в процессе длительной, упорной работы над укреплением колхозов, над перевоспитанием колхозной массы. Нельзя также забывать, что классовая борьба вокруг колхозов еще не кончилась, что и внутри колхозов имеется значительное количество элементов, которые не прочь разрушить колхозы, которые тянут назад, срывают дело хозяйственного укрепления колхозов. При этих условиях всякий перегиб, всякий "левацкий" заскок и администрирование, как равно и правооппортунистическое благодушие, а также бесхозяйственность в колхозе, немедленно используются классовым врагом для оживления мелкособственнических настроений, для того, чтобы, пользуясь ими, провести свою кулацкую линию на подрыв, на разрушение колхоза.

Колхозы Украины накопили огромный положительный опыт работы. Тысячи прекрасных образцов постановки хозяйства колхозов, достижение высокой производительности труда, улучшение материального положения колхозников - показывают пример для всех остальных колхозов Украины. Большинство колхозов Чубаровского и Синельниковского районов в Днепропетровской области, Раздельнянского и Березовского - Одесской, Лозовского и Волчанского - Харьковской, а также колхозы многих других райнов, вместе с МТС этих райнов, сумели прочно организовать хорошую обработку земли, тщательную и своевременную уборку урожая. Эти колхозы сумели показать пример другим также и в отношении сдачи государству своих товарных излишков, притом в значительно больших, против других колхозов, размерах, а наряду с этим полностью обеспечили и свои собственные нужды. Многие колхозы добились образцовой постановки свиных ферм, хорошей организации молочного хозяйства с большим выходом товарной продукции.

В этом отношении особенно большая положительная работа проделана МТС. Многие МТС добились исключительных успехов в деле поднятия хозяйства обслуживаемых ими колхозов как по производительности труда, так и по повышению материального положения колхозников. Однако эти прекрасные образцы колхозного хозяйствования очень медленно усваиваются другой частью колхозов. Местные партийные, советские и колхозные организации, МТС- должны все сделать для того, чтобы отсталые колхозы как можно быстрее учились хозяйствовать у хороших колхозов, заимствовали бы у них лучшие методы хозяйствования.

Исходя из вышеизложенного, ЦК КП(б)У предлагает всем партийным организациям:

1. Развернуть широкую политическую кампанию вокруг задачи организационно-хозяйственного укрепления колхозов, вокруг борьбы за поднятие урожайности, разъясняя колхозным массам политику партии в деле социалистического переустройства сельского хозяйства, перевода его на новую техническую базу. Главнейшей практической задачей должно быть проведение в жизнь директивы ЦК ВКП (б) об организации постоянных производственных бригад и осуществление принципа оплаты участников этих бригад в зависимости от качества и результатов их работы.

2. Во всей работе по проведению посевной кампании, в борьбе за поднятие урожайности, в подготовке хлебозаготовительной кампании исходить из того, что чем лучше ведет свое хозяйство колхоз, чем большей урожайности он добился, тем больший натуральный фонд потребления должен быть обеспечен этому колхозу. Чем лучше, добросовестнее работал колхозник, чем больше у него трудодней, тем больший натуральный фонд должна получить его семья на потребление и на образование некоторых запасов, как для личного потребления, так и для развития домашнего животноводства, птицеводства и т. п. Из этого исходят договора МТС о сдаче государству всех товарных излишков, из этого исходят контрактационные договора, устанавливающие сдачу колхозами государству от 1/4 до 1/3 продукции при среднем урожае.

3. До начала весеннего сева закончить полностью распределение доходов 1931 г., учтя в доходность трудодня также и все ранее выданные, не только денежные, но и натуральные авансы. Вся стоимость капитальных вложений в хозяйство колхоза на протяжении 1931 г. должна быть учтена отдельно и санкционирована общим собранием колхозников.

В дальнейшем никакие капитальные затраты сверх фондов, установленных при распределении доходов 1931 г., без специального постановления общего собрания колхозников недолжны производиться.

4. При расчетах с колхозами категорически запретить каким бы то ни было учреждением (МТС, банку, советским и колхозным органам, заготовительным организациям) производить удержания из причитающихся колхозу средств сверх того, что установлено договором. Совершенно запретить самовольное распоряжение причитающимися по различным контрактационным договорам колхозам натуральными фондами (товары, жом, масло и т. п.) без предварительного разрешения колхоза. Установить, что пользование колхозными лошадьми различного рода учреждениями и лицами может производиться лишь за плату, на основе хозрасчета.

Обязать все заготовительные организации (Заготзерно, Сахтресты, Вукоовощь, Укрплодоовощь, Вукоопмясоптах, Укрмясо, Вукоопмолоко, Укрмолокопродукт, Укртехкультур и др.) немедленно ликвидировать всю свою задолженность колхозам.

5. Запретить, как правило, роспуск правлений колхозов в качестве репрессий за какие бы то ни было недочеты колхоза. Роспуск может быть произведен районными руководящими организациями только в виде исключения и только через общее собрание колхозников.

6. Повести решительную борьбу с бесхозяйственностью в колхозах. Строгая оценка произведенной каждой бригадой, каждым колхозником работы, не только по количеству, но и по качеству и конечным ее результатам, должна быть проведена в колхозах со всей последовательностью. Необходимо добиться строгой экономии средств и материальной ответственности со стороны каждой бригады и каждого колхозника за упущения в работе, принесшие хозяйственный ущерб колхозу.

Внедряя оплату труда и распределение доходов в строгой зависимости от количества и качества произведенной каждым работы, повести борьбу с прогульщиками, с рваческими элементами, подрывающими благосостояние колхоза.

7. В ряде районов имеются случаи фактически принудительного обобществления коров, свиней и даже домашней птицы колхозников. Это находится в резком противоречии с директивами партии. Необходимо не только повести борьбу с попытками зажима индивидуальной части хозяйства колхозников, прежде всего в области животноводства, но наоборот, всячески поощрять и содействовать развитию животноводства в домашнем хозяйстве колхозника. Как с недопустимым, вреднейшим "левацким" извращением линии партии необходимо решительно бороться с попытками перевода в прямом и скрытом виде колхозников на общественный паек.

8. Вновь подчеркнуть, что центральной задачей в деле организационно-хозяйственного укрепления колхозов является создание крепкого колхозного актива. На все руководящие посты в колхозе - от бригадира до членов правления и председателя колхоза - должны выдвигаться активисты, способные не только вести хозяйство колхоза, но и политически проверенные люди, которые не поддадутся кулацкому влиянию, мелкособственническим настроениям и поведут колхоз по правильному социалистическому пути.

9. Задачи организационно-хозяйственного укрепления колхозов требуют от партийных организаций решительной перестройки своей работы. Важнейшим условием правильного руководства колхозами является изучение всех мелочей производственной жизни колхозов и быта колхозников. Каждая районная партийная организация, руководящий состав районных партийных и советских органов должен хорошо знать колхозы своего района, без чего немыслимо настоящее партийное руководство ими.

Для серьезного ознакомления с жизнью и хозяйством колхозов на месте и для оказания им помощи в применении опыта лучших колхозов ЦК вменяет в обязанность областным и районным партийным и советским организациям производить постоянную посылку руководящих работников на более длительное время (не менее 10-15 дней), в определенные колхозы.

Решительное и последовательное проведение в жизнь директивы ЦК ВКП(б) об организационно-хозяйственном укреплении колхозов, быстрое осуществление настоящего постановления является основным условием успешного проведения весеннего сева, успешной борьбы за высокий урожай.

Центральный Комитет выражает твердую уверенность в том, что партийные, комсомольские и советские организации, мобилизовав все свои силы, силы колхозного актива и всей колхозной массы, широко развернув самодеятельность колхозников, соцсоревнование и ударничество, поведя за собой единоличников - бедняков и середняков - с честью справятся с задачами весенней посевной кампании и обеспечат, тем самым, успешное осуществление величайших задач социалистического строительства четвертого года пятилетки.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 235, Арк. 155-160.


№ 4
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) I РНК СРСР ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
І РАДНАРКОМУ УСРР ПРО ХІД МАСЛОЗАГОТІВЕЛЬ
ТА ЕКСПОРТ МАСЛА

9 квітня 1932 р.

ЦК и Совнарком считают ход маслозаготовок вашей республики крайне неудовлетворительным. ЦК и Совнарком указывают на особо важное значение, которое имеет выполнение плана маслозаготовок для обеспечения экспорта и рабочего снабжения и обязывают крайком и крайисполком добиться немедленного решительного перелома в ходе заготовок и обеспечить безусловное выполнение плана. Укрепите областное и в особенности районные звенья Союзмасло-прома и состав директоров маслозаводов. Не допускайте мобилизации работников маслодельной промышленности на другие кампании. Поставьте в основных маслодельных районах выполнение плана маслозаготовок и экспорта масла как важнейшую хозяйственную задачу партийной организации и советских органов. Принятых мерах информируйте пятидневный срок ЦК и Совнарком.

Секретарь ЦК ВКП(б) Сталин

Председатель СНК СССР Молотов

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 1, Спр. 2085, Арк. 47.


№ 5
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ХЛІБ

23 квітня 1932 р.

1. Категорично заборонити областям і районам, під страхом найсуворішої відповідальності, використовування для будь-яких місцевих потреб мірчука, що є зараз єдине джерело для централізованого постачання.

Доручити тт. Реденсу і Полякову дати директиву з цього приводу лінією ДПУ та прокуратури.

2. Зобов'язати області з початку травня приступити до децентралізованих заготівель.

3. Зобов'язати НКпостачання, уповноважених Заготзерна і Союзмуки вжити заходів до термінового завозу й поновлення в Донбасі не менш двотижневого запасу борошна.

4. Вважати за потрібне вжити в зв'язку з Першим травня ряд заходів як з постачання, так і зарплати.

Розробку цих заходів доручити комісії в складі тт. Зайцева, Реденса, Терехова, Сапова, Певзнера.

Скликання за т. Зайцевим.

5. Надіслати ЦК ВКП(б) т. Сталіну таку телеграму: "План постачання Донбасу, металургії, воєнних будов проводиться лише за рахунок розброніювання непфонду, бо ніяких інших ресурсів у нас нема. Розброніювання провадиться з великим затягуванням і маленькими порціями. Це утворює серйозні перебої в постачанні Донбасу і інших промислових центрів. 25 тис. т, що їх днями розбронійовано, задовольняють нас тільки на декілька днів. Потрібно заздалегідь забезпечити безперебійне постачання робітників до Першого травня й на перші 4-5 днів травня. Просимо ваших вказівок комітету резервів про негайне розброніювання ще 25 тис. т жита, пшениці".

6. Командирувати т. Чубаря до Москви з питання про хлібні ресурси України на II квартал.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 236, Арк. 8-9.


№ 6
ЛИСТ СЕКРЕТАРЯ ЦК КП(б)У С. В. КОСІОРА
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ ВКП(б) ПРО ВІДМІНУ
ЗАБОРОНИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РУЧНИМ БАГАЖЕМ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПРОДУКТІВ

20 травня 1932 р.

ЦК ВКП(б) т. Сталину

Посылаю копию приказа НКПС за подписью т. Левченко о категорическом запрещении перевозки ручным багажом продовольственных продуктов больше 10 кг (25 фунтов). На основании этого приказа органами железнодорожного ГПУ в некоторых местах уже производятся массовые обыски в поездах и конфискации хлеба, перевозимого сверх этой нормы.

При теперешнем тяжелом положении с продовольствием в ряде районов Украины считаю, что такой приказ является неправильным, могущим до некоторой степени дискредитировать недавнее постановление ЦК ВКП(б) о развитии колхозной торговли хлебом. Просим ваших указаний НКПС об отмене этого приказа. Систему регулирования перевозок мелких грузов, в том числе хлеба, если и нужно наново сейчас начать регулировать, то во всяком случае не столь категорическим и строгим образом.

Речь идет не столько о железнодорожниках, сколько о деревнеколхозниках, единоличниках. Систему борьбы со спекулянтами следовало бы более серьезно продумать, как комитету заготовок, Наркомснабу, так и НКПС.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 1, Спр. 2054, Арк. 63.


№ 7
З РЕЗОЛЮЦІЇ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ КП(б)У
ПРО ПІДСУМКИ ВЕСНЯНОЇ ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ, ПРО ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНУ
ТА ЗБИРАЛЬНУ КАМПАНІЇ І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО
ЗМІЦНЕННЯ КОЛГОСПІВ

6-9 липня 1932 р.

III. Хлібозаготівлі та збирання врожаю

1. Встановлений для України план хлібозаготівель в 356 млн. пудів по селянському сектору конференція приймає до безумовного виконання.

Незважаючи на недосів зернових і на ряд інших труднощів, Україна має всі можливості успішно виконати план хлібозаготівель, значно зменшений проти минулого року. Для цього треба грунтовно поліпшити роботу районних і сільських партійних організацій, зосередити увагу ЦК КП(б)У і обкомів на керівництві районами і колгоспами.

Щоб успішно впоратися з хлібозаготівлями та з справою організаційно-господарського зміцнення колгоспів, партійна організація повинна якнайрішучіше і нещадно викривати опортуністів, капітулянтів та скигліїв, що вбачають причину труднощів і ускладнень цього року на Україні у великих темпах, у великих завданнях, які вони заздалегідь вважають за шкідливі і нездійсненні. Ці опортуністи, капітулянти і скиглії, що відбивають ідеологію куркульства, своєю розкладницькою роботою тягнуть нас до капітуляції перед класовим ворогом замість більшовицької мобілізації всіх сил партії, комсомолу, колгоспних мас на боротьбу за подолання всіх труднощів, за остаточну перемогу соціалізму на селі.

2. Цього року аж ніяк не можна в будь-якій мірі повторювати торішню практику стихійно-зрівнялівського розподілу плану хлібозаготівель без врахування становища в кожному районі, в кожному колгоспі.

Під час розподілу плану по колгоспах треба рішуче провести принцип - чим краще господарює колгосп, чим більшого врожаю він добився, чим краще зібрав свій урожай, тим більший фонд повинен лишатися в розпорядженні колгоспу. Для цього треба найрішучіше засудити встановлення будь-яких загальних норм споживання, практику складання "балансів" як таку, що неминуче спричиняє повернення до торішньої зрівнялівки.

До кожного колгоспу треба застосувати індивідуальний підхід, зважаючи на його особливості і становище.

Щоб встановити план по районах, обкоми повинні якнайпильніше перевірити дані про врожай. Розбивати в районі план хлібозаготівель по колгоспах і в частині одноосібників, по селах повинна спеціальна комісія райвиконкому на чолі з головою РВК, з участю представника колгоспу щодо колгоспного плану, а щодо плану села - з участю представника сільрад.

3. Визначаючи план хлібозаготівель для одноосібних господарств, треба виходити з того, що одноосібні господарства повинні відповідно здавати не менше, ніж здають сусідні колгоспи, не допускаючи в той же час давання одноосібникам нездійсненних завдань, не допускаючи перегинів, що були минулого року.

4. Збирання врожаю є найвідповідальнішою частиною сільськогосподарських робіт, від правильної організації якої великою мірою залежить остаточний наслідок сільськогосподарського виробництва - кількість і якість зібраного хліба.

Враховуючи надзвичайно негативний досвід минулого року (Лепетиський, Каховський, Н. Сірогозький, Білозерський, Троїцький та інші райони), конференція вважає, що під час збиральної кампанії цього року головну увагу треба спрямувати на боротьбу з втратами,- це є найважливішою умовою успішного виконання плану хлібозаготівель цього року. В цьому напрямі необхідно здійснити такі заходи:

а) Треба швидко зібрати хліб з таким розрахунком, щоб не допустити втрат внаслідок перестою, осипання зерна. Для цього слід заздалегідь розрахувати засоби збирання (комбайни, снопов'язалки, лобогрійки, коси та ін.) для того, щоб ті ділянки, які треба збирати простими знаряддями, були скошені своєчасно, за кілька днів до остаточного вистигання. Для комбайнів залишити тільки ту кількість, яку, безумовно, можна зібрати цими машинами. Залежно від наявності знарядь встановити черговість по ділянках, культурах і максимально короткі строки збирання. Можливу нестачу машин треба перекрити кращою організацією робіт, цілковитим використанням всієї наявної робочої сили в колгоспах і організаційною допомогою з наявних сил районів.

б) Увесь скошений хліб, за невеликим винятком, що надходить безпосередньо до молотарки, треба обов'язково заскиртувати. В цьому слід виходити з можливості найнесприятливішої погоди для того, щоб максимально зберегти хліб від псування. На скиртування з перших днів збирання треба кинути всю живу тяглову силу.

в) Необхідно організувати швидку і старанну молотьбу.

Нічну молотьбу, а також молотьбу вогкого хліба треба заборонити. Молотарки повинні робити безперебійно від зорі до зорі. При хорошій організації молотьби за цих умов буде забезпечений досить швидкий обмолот і уникнено втрат хліба.

Водночас на молотарках треба організувати постійний і надійний облік та контроль, щоб уникнути розкрадання хліба.

г) Повести масову роботу проти тенденцій хижацького передчасного скошування і розтаскування скошеного хліба, які є в ряді районів. Партійні, радянські організації повинні підняти колгоспні маси на боротьбу з куркульскими та рвацькими елементами, що завдають істотної шкоди колгоспам розкраданням та винищуванням урожаю.

д) Особливо треба виділити райони з великою площею посівів, де створюється загроза великих втрат під час збирання. Таким районам області і ЦК повинні подавати окрему допомогу машинами, тракторами тощо.

5. Конференція констатує, що радгоспи України значно поліпшили свою роботу проти минулого року, успішно провівши посівну кампанію і подавши велику допомогу колгоспам. Тепер є всі дані забезпечити в цьому році підвищене збирання врожаю в радгоспах, що залежатиме від того, як старанно радгоспи організують збиральну кампанію, боротьбу з втратами і зуміють повністю використати все своє технічне озброєння.

6. Для кращої організації збиральної кампанії в тих колгоспах, де постійних бригад ще немає, треба негайно організувати на весь період збиральної кампанії постійні бригади, за якими закріпити певні ділянки і поля. Для кожної ділянки, виходячи з попередньої оцінки врожаю, слід встановити кількісне завдання щодо збирання. Оцінку бригад треба провадити залежно від того, наскільки старанно і справно бригада зуміє провести збирання, скиртування та обмолот хліба і інших культур на своїх ділянках залежно від виконання завдання. За зібрану понад завдання кількість бригада повинна дістати відповідну надбавку на трудодень, а за невиконання - збавку.

7. Конференція вважає потрібним рішуче ліквідувати ті ненормальності, коли гроші за зданий хліб видавали з великою затримкою, коли МТС і відділи банку, часто навіть без відома колгоспу, провадили відрахування на різні платежі.

МТС відраховують за погодженням з колгоспом лише ту частину боргів, що належить за обслуговування колгоспу, і то не відразу, а календарним порядком, в міру здавання хліба. Інші платежі (сільгоспподаток, борги банкові тощо) колгоспи провадять безпосередньо.

8. Щодо одноосібників категорично заборонити застосування всіляких примусових заходів під час збирання врожаю, наприклад, так звані червоні токи, примусову супрягу тощо.

Зобов'язати районні організації, коли цього захочуть самі одноосібники, поділяти площу озимих і ярих культур, що їх засівали одноосібники єдиним масивом. Водночас забезпечити одноосібним господарствам не пізніше як 15 липня відведення земельних ділянок під посів озимини.

9. Взяти до неухильного керівництва, що безборонну торгівлю хлібом, за постановою ЦК і уряду, можна провадити тільки після 15 січня, тобто після виконання плану хлібозаготівель.

10. Одним з найважливіших завдань партійних організацій є мобілізація товарів широкого споживання і швидке доведення товарів широкого споживання до села, що має виключно велику політичну і господарську вагу. Радянська торгівля успішно розвиватиметься, якщо ми приділимо максимальну увагу виробництву товарів широкого споживання, їх мобілізації для села і швидкому перекиданню, що є бойовим завданням партійних організацій. Водночас треба звернути увагу на роботу споживчої кооперації, яка є основним каналом доведення товарів широкого споживання до села.

Відсутня вихідна інформація


№ 8
ЛИСТ ЦК КП(б)У ВСІМ ОБЛАСНИМ, МІСЬКИМ І РАЙОННИМ
КОМІТЕТАМ ПАРТІЇ ПРО НЕЗАДОВІЛЬНИЙ
ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З ПИТАНЬ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

23 липня 1932 р.

Перебіг розподілу плану по районах, обласні хлібозаготівельні наради, а також перебіг хлібозаготівель та збиральної кампанії показали, що постанови III Всеукраїнської партійної конференції на місцях не засвоєні, з них не зробили обов'язкові для більшовиків політичні та практичні висновки.

В районах, як показала практика розподілу плану в областях, всі зусилля спрямовані на те, щоб одержати для свого району мінімальний план. Замість виявлення дійсного стану в колгоспах, виходячи з загальноукраїнського та обласного плану, і організації боротьби за краще збирання врожаю, найретельніше підбираються факти, які змогли б доказати незадовільний стан з врожаєм, доказати зменшення засівної площі, бодай такими опортуністичними доказами, що кукурудза залишилась не обробленою, хліб заріс бур'янами і т. ін.

Райони вважають, що на всю площу, яка є в безобразному стані або загинула через поганий обробіток, колгосп обов'язково повинен одержати пільгу, скидку. Широко розповсюджена в районах практика складання "зрівнялівських" балансів, причому часто в цих підрахунках не тільки фігурують загальні зрівнялівські "норми" на людей, на худобу, але й заверстуються певні цифри на колгоспну торгівлю, незважаючи на те, що торгувати будуть тільки ті колгоспи, які дійсно гарною роботою забезпечили високий врожай, а значить, і товарні лишки після виконання своїх зобов'язань перед державою, що торгівля колгоспниками повинна провадитись з частини, яка належить до видачі колгоспникам на руки.

Всупереч постанові III партконференції райони на ділі продовжують провадити зрівнялівку, виходячи з того, що всі колгоспи повинні бути однаково забезпечені, незалежно від якості їхнього господарювання, а всі мінуси, що сталися внаслідок поганого господарювання, повинні бути збалансовані за рахунок зменшення плану хлібозаготівель. Замість прямої постановки перед колгоспами питання про піднесення господарства, про боротьбу зі зрівнялівкою, про те, що добре може жити тільки той, хто добре працює, що торгуватиме хлібом тільки той колгоспник, який його заробив,- замість цього наші робітники в районах та селах хворіють хвостистськими настроями, плентаються за найвідсталішою частиною колгоспників, замість рішучої боротьби піддакують цим зрівнялівським настроям, часто не помічають куркульського прагнення відстояти зрівнялівку.

Внаслідок цього всі зусилля районних робітників зосереджені на прагненні одержати план щонайменший, той же тон і настрої переносяться і в колгоспи. В той же час надто кволо розвивається боротьба з втратами, зовсім не провадиться скиртування, не обробляється кукурудза, соняшник, не прополюється просо і т. ін. Забули, що від цього залежить виконання плану хлібозаготівель та ступінь забезпеченості колгоспників. Постанова ЦК ВКП(б) про аванси недостатньо провадиться в життя, а в ряді місць перекручується. В деяких місцях, як і торік, припускаються дуже великі видачі авансів й притому за їдоцьким принципом, йде приховання та розбазарювання хліба, а по деяких місцях ті ж викривлення припускаються, але вже як невидача або зажим авансів та переведення колгоспників на "громадське харчування" з великим безгосподарським витраченням хліба, "що кінець кінцем веде до підриву колгоспу та до розтрати тієї частини натуральних фондів, що повинна бути видана на руки колгоспникові. Зовсім не почувається більшовицького керівництва цією важливішою частиною боротьби за стимулювання доброї роботи колгоспника, боротьби за добре збирання врожаю. В довершення всього цього в деяких районах колгоспи почали торгувати новим хлібом і боротьба з цим провадиться дуже кволо.

Все це вкупі призвело до того, що хлібозаготівельний липневий план зірвано, й Україна тепер не має можливостей забезпечити безперебійне постачання Донбасу та великих промислових центрів, не змогла виконати наприкінці липня наряд для Москви, Ленінграда. Таке ставлення до справи створює умови для зриву хлібозаготівельної роботи вже в перший, надзвичайно важливий, період хлібозаготівель.

Виходячи з вищенаведеного, ЦК КП(б)У пропонує:

1. Негайно розгорнути широку політично-масову роботу за безумовне виконання плану хлібозаготівель кожним районом, кожним колгоспом, кожним селом, надаючи рішучої відсічі правоопортуністичним настроям.

2. Підняти колгоспні маси на боротьбу з втратами хліба, в першу чергу за скирдування, без якого нам загрожує й цього року загибель великої кількості хліба. На скиртування, особливо в південних районах, повинно бути перекинуто максимальну кількість людей та тяглової сили.

3. Скиртування хліба аж ніяк не може означати загаювання темпів хлібозаготівель. ЦК зі всією категоричністю підтверджує обов'язковість безсуперечного виконання серпневого плану хлібозаготівель, починаючи з першої декади, й попереджує райони, що невиконання цього плану ЦК буде розглядати як прояв капітулянтських прагнень, скерованих на зрив плану хлібозаготівель. Негайно ж поряд зі скиртуванням повинно бути забезпечено посилення здачі хліба по заготівлях колгоспами та радгоспами, що гарантувало б виконання місячного завдання.

4. Треба негайно вжити організаційно-політичних заходів на виконання плану хлібозаготівель по одноосібному сектору, щоб не припустити торішньої практики приховання хліба та розпродажу його на приватному ринку до виконання плану хлібозаготівель.

5. Потрібно в той же час підняти маси на боротьбу за підвищення врожаю пропашних культур - кукурудзи, соняшнику, буряку і т. ін. Тепер по багатьох районах, з огляду на сприятливий врожай озимих, на пропашні культури вже не звертають уваги.

6. Правильно і негайно провести в життя постанову ЦК ВКП(б) про видачу авансів, борючись в той же час зі всілякими прагненнями під виглядом видачі авансів і громадського харчування, роздати ще до хлібозаготівель якомога більшу кількість хліба колгоспникам на руки.

З другого боку потрібно зломити "лівацькі" настрої замість видачі авансів натурою перевести всіх на громадське харчування.

7. Потрібна рішуча боротьба з продажем хліба правліннями колгоспів на базарах до виконання плану хлібозаготівель. Проти таких рвацьких та спекулятивних вчинків потрібно не тільки застосовувати судові репресії, але й підняти проти цих тенденцій колгоспні маси, роз'яснивши їм, що таким шляхом зменшується той натуральний фонд, що вони повинні одержати за трудоднями на руки.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 236, Арк. 235-238.


№ 9
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) І РАДНАРКОМУ СРСР
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УСРР
ПРО ПОСИЛЕННЯ ТЕМПІВ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

Не раніше
25 липня 1932 р.

Хлебозаготовки Украине развертываются недопустимой медлительностью: на 25 [июля] июньский план выполнен вами менее 10 % сравнению прошлым годом заготовили 4 раза меньше, вместе тем имеет место спекуляция хлебом значительных размерах. ЦК, Совнарком объясняют неудовлетворительный темп хлебозаготовок тем, что районные организации еще не мобилизовались должной мере для организованного проведения всех работ, связанных реализацией урожая, хлебозаготовками. Данным Наркомзема 20 июля Украине скошено 3 млн. 940 тыс. га или два лишним раза меньше прошлого года, смолочено меньше 3 % скошенной площади при таком же мизерном скирдовании. Особо отмечаем совершенно недопустимое отставание зерносовхозов уборке равно хлебосдаче: скошено 80 тыс. га или 16 % посева, намолочено около 20 тыс. т зерна, сдано 20 июля данным Заготзерно лишь 2780 т, июльский план выполнен меньше 5 %. ЦК, Совнарком обязывают вас немедленно выправить положение всех участках реализации урожая, провести решительную борьбу спекуляцией хлебом, одновременно широко развернуть массовую разъяснительную работу выполнению постановления ЦК, Совнаркома развертывании колхозной торговли хлебом лишь после выполнения общесоюзного плана хлебозаготовок, засыпки семфондов, максимально ускорить обмолот, уделив особое внимание повышению темпа обмолота совхозах добиться резкого перелома хлебозаготовках, обеспечив обязательное выполнение июльського плана. Принятых мерах телеграфьте.

Каганович,
Молотов

Передал уполномоченный ОГПУ
Науман

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 101, Спр. 1105, Арк. 89-90.


№10
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПО БОРОТЬБІ ІЗ СПЕКУЛЯЦІЄЮ ХЛІБОМ

9 серпня 1932 р.

Решением партии и правительства колхозная торговля хлебом разрешена только после 15 января 1933 г., после полного выполнения хлебозаготовок по Союзу*. До этого срока продажа хлеба на базарах воспрещена. Это мероприятие должно облегчить борьбу с разбазариванием колхозного хлеба, создать необходимые условия для борьбы с разбазариванием хлеба единоличными хозяйствами и тем самым способствовать успешному выполнению плана хлебозаготовок и сохранению максимальных натуральных фондов, подлежащих распределению среди колхозников.

Продажа хлеба на рынке до установленных правительством сроков на деле является потаканием кулаку и спекулянту и облегчает им работу по срыву выполнения основного обязательства колхозов, единоличников-бедняков и середняков перед пролетарским государством, ведет к разбазариванию натуральных фондов, подлежащих распределению среди колхозников, а тем самым направлена против организационно-хозяйственного укрепления колхозов, против колхозов.

Борьба с торговлей хлебом до полного выполнения плана хлебозаготовок во всем Союзе (до 15 января) должна стать делом широчайших масс, составной частью всей нашей работы по выполнению плана хлебозаготовок.

Обеспечение этой задачи является важнейшей обязанностью районных партийных комитетов, сельских парторганизаций, всех передовиков-колхозников. В первую очередь необходимо ударить по перекупщикам-спекулянтам, кулацко-зажиточной верхушке и единоличникам, злостно уклоняющимся от выполнения плана хлебозаготовок.

На общих собраниях колхозов и бригад необходимо обсудить вопрос о хлебозаготовках и торговле хлебом колхозов и колхозников и разъяснить колхозникам действительный смысл решений партии и правительства и провести постановление, категорически воспрещающее правлениям производить продажу колхозного хлеба до 15 января 1933 г., призывающее колхозников не продавать до этого срока хлеба на базарах.

Необходимо на общих собраниях разъяснить, что за продажу хлеба на базарах (зерно, мука) до выполнения плана по Союзу (до 15 января) виновные будут привлекаться к судебной ответственности.

Провести такие же общесельские собрания единоличников-бедняков и середняков.

Наряду с массовой работой необходимо умелое, твердое проведение судебно-репрессивных и административных мер, репрессии необходимо направить в первую очередь против перекупщиков хлеба - спекулянтов, против кулацко-зажи-точной верхушки села. В то же время необходимо применять репрессии и против правлений колхозов, а также единоличников-контрактантов, невыполняющих своих обязательств по сдаче хлеба государству и продающих уже теперь хлеб (зерно, мука) на базарах.

Для этого:

1. Обязать советские органы, ГПУ и милицию обеспечить полное устранение с рынка перекупщиков зерна и муки.

2. Против кулацко-зажиточных хозяйств (твердосдатчиков), продающих хлеб, применять меры административной ответственности по закону 3 июля 1929 года, а также судебные репрессии.

3. Правления колхозов, продающие хлеб на базаре, должны быть привлечены к судебной ответственности, причем репрессии прежде всего направить против председателей и зав. хозяйством колхоза.

Во всех случаях привлечения к ответственности колхозная система должна обеспечить общественное осуждение и постановление о привлечении виновных к суровой судебной ответственности со стороны колхозов, правления которых допустили незаконную продажу хлеба.

Все случаи привлечения к ответственности правлений колхозов, торгующих хлебом, необходимо широко освещать в прессе, сообщая одновременно, как реагировали колхозники того колхоза, где правление допустило незаконную торговлю хлебом.

4. Единоличников-контрактантов, продающих свой хлеб на базаре, привлекать к судебной ответственности, и прежде всего тех, которые, не выполнив контрактационных обязательств, злостно уклоняясь от выполнения контрактационных договоров, продают свой хлеб.

Борьбу со спекуляцией хлебом, работу по выявлению единоличников и колхозников, незаконно торгующих хлебом, необходимо проводить так, чтобы ни в какой мере не ударить по колхозной торговле и торговле трудящихся единоличников другими сельскохозяйственными продуктами своего производства, чтобы эта борьба никоим образом не отражалась на развертывании колхозных базаров.

Репрессивные меры должны применяться так, чтобы никоим образом не скатиться к массовым репрессиям против колхозников и единоличников, середняков и бедняков. Репрессии должны применяться с тщательным выбором объектов, с таким расчетом, чтобы решительно ударяя по кулаку-спекулянту, по злостному срывщику - контрактанту-единоличнику, этим самым воздействовать на остальных продавцов хлеба - колхозников, единоличников.

В отношении колхозников, единоличников (бедняков и середняков), должны быть применены товарищеские суды, осуждение бригадой и т. д. Партийные организации должны помнить, что методы общественного воздействия должны явиться основной формой борьбы в отношении колхозников и единоличников, бедняков и середняков.

Репрессии (арест, конфискация) не должны производиться на базарах. Но на базарах мы должны в первую очередь через фининспектуру, устанавливать фамилию продающего хлеб, из какого он села и колхоза.

Райпарткомы, райколхозы, сельсовет, колхозы должны обеспечить, чтобы ни один вскрытый факт торговли зерном и мукой не остался недоведенным до колхоза, колхозник которого торгует хлебом, до сельсовета, единоличники которого продают хлеб.

Обязать ГПУ и НКЮ в соответствии с настоящим решением дать указания по своей линии.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 237, арк. 14-16


№ 11
ПОСТАНОВА УКРКОЛГОСПЦЕНТРУ ПРО ЗАБОРОНУ
ВИДАВАТИ ХЛІБ У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

22 серпня 1932 р.

Несмотря на указания ЦК, во многих районах продолжают выдавать хлеб при общественном питании. Выдавая натуральные авансы в размере 200-400 г на трудодень, в то же время отпускают при общественном питании в день 1 кг и больше на едока, протаскивая этим путем худшего вида уравниловку.

Таким образом, через общественные столовые разбазаривается значительная часть фондов, подлежащих распределению среди колхозников на трудодни, вносится такая поправка едоцкого порядка к установленному партией порядку распределений исключительно на трудодни, что лучшая часть колхозников, актив колхозников, имеющих большое количество трудодней за полугодие, в частности за период весенней посевкампании, попадают в явно невыгодное положение. Под влиянием тех групп колхозников, которые имеют мало трудодней, правления колхозов очень медленно, неохотно идут на отмену выдачи хлеба при общественном питании.

Ввиду этого предлагается:

а) Выдачу хлеба при общественном питании за исключением трактористов прекратить;

б) Обеспечить полностью выдачу колхозникам натурального аванса в соответствии с решением ЦК и СНК Союза исключительно на трудодни;

в) Колхозники, находящиеся на работе, получают общественное питание (горячая пища), принося свой хлеб.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 237, Арк. 13.


№ 12
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОДОЛАННЯ ВІДСТАВАННЯ
УКРАЇНИ У ВИКОНАННІ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

25 жовтня 1932 р.

Октябрьский пленум ЦК КП(б)У потребовал от всех партийных организаций Украины усиления боевой мобилизованности в борьбе за хлеб, за решительное и быстрое преодоление отставания Украины в выполнении плана хлебозаготовок.

Пленум ЦК КП(б)У обязал партийные организации добиться немедленного перелома в ходе хлебозаготовок путем усиления оперативного руководства хлебозаготовками, максимального напряжения всех сил партийных и советских органов и лучшей мобилизации активности миллионных масс колхозного крестьянства на выполнение своих первейших обязательств перед пролетарским государством.

Этого перелома до сих пор нет. Итоги четвертой октябрьской пятидневки, давшей ничтожно малое количество заготовленного хлеба - 60214 т по всей Украине,- говорят о том, что в большинстве партийных организаций вместо повышения боевой большевистской мобилизованности продолжают иметь место косность, неповоротливость и отсутствие должного организующего нажима на важнейшем сейчас участке - на участке борьбы за хлеб. Чем, как не отсутствием должной большевистской мобилизованности, можно объяснить итоги на 20 октября, когда месячный план хлебозаготовок выполнен только на 18 %, а годовой план выполнен всего лишь на 38 % по сравнению с прошлым годом.

Такого положения мы не можем терпеть более ни одного дня. Задача большевиков Украины, задача всех областных и районных организаций, каждой колхозной и совхозной ячейки КП(б)У, каждого члена и кандидата партии, каждого комсомольца заключается в том, чтобы быстрее и крепче мобилизоваться не на словах, а на деле на немедленное преодоление этого позорного отставания, неизмеримо повысить свою роль в руководстве массами в деле успешного выполнения хлебозаготовок, обеспечив на деле тот перелом, которого требовал пленум ЦК КП(б)У. Мы должны суметь быстро наверстать упущенное время и общими усилиями, дополнительной мобилизацией всех сил и ресурсов вывести Украину в число передовых районов СССР.

Ноябрь и последние дни октября должны быть решающими в деле усиления поступления хлеба, в выполнении хлебозаготовок - решающими в борьбе за хлеб не в резолюциях, обязательствах и обещаниях, которые до сих пор не выполнялись, а на деле.

Совершенно очевидно, что если мы растянем хлебозаготовительную кампанию до января-февраля, то мы сорвем и выполнение плана хлебозаготовок, и подготовку к осеннему севу. Уже в декабре потребуется переключение полного внимания всех наших организаций на боевую подготовительную работу к четвертой большевистской весне. Поэтому ноябрь должен стать месяцем, решающим выполнение годового плана хлебозаготовок.

Приближается 15-я годовщина Октябрьской революции. В создавшихся конкретных условиях мы не мыслим подготовки и празднования этой великой годовщины без решительного усиления темпов хлебозаготовок. Последние дни подготовки к празднованию этой великой годовщины должны дать новый большой подъем активности, трудового производственного энтузиазма рабочих, колхозных масс и трудящихся единоличников на всех участках социалистического строительства.

Задача всех партийных организаций заключается в том, чтобы путем широчайшего развертывания массовой работы возглавить эту активность, направить ее в организованное русло усиления борьбы за выполнение первоочередных хозяйственно-политических заданий и в том числе и в первую очередь - за выполнение планов хлебозаготовок. Лозунг стопроцентного выполнения годового плана хлебозаготовок к 15-й годовщине Октября должен стать боевым лозунгом для колхозов и единоличных трудящихся крестьян таких областей, как Винницкая и Киевская, и на выполнение этого лозунга должны быть на деле мобилизованы массы. Встретить Октябрьскую годовщину удесятеренными темпами хлебозаготовок - таков должен быть боевой лозунг всех остальных областей Украины.

ЦК КП(б)У требует от всех областных, районных и низовых организаций немедленно провести следующие мероприятия:

1. Развернуть широчайшую политическую работу среди колхозников и единоличников за скорейшее выполнение планов хлебозаготовок, бросив все партийные и комсомольские силы для непосредственной работы в колхозах и селах для организации массовых красных хлебных колхозов имени 15-й годовщины Октябрьской революции.

2. Немедленно созвать массовые собрания и слеты колхозников и единоличников, на которых всесторонне обсудить воззвание рабочих Днепростроя, а также и более полно осветить наши задачи и обязанности в связи с 15-й годовщиной Октября. На этих собраниях должны быть приняты конкретные обязательства колхозов и единоличников, они должны стать поворотным пунктом действительного подъема колхозников и единоличников на борьбу за усиление во много раз темпов хлебосдачи.

3. С целью наилучшей подготовки колхозных собраний и наиболее быстрого, организованного выполнения их решений немедленно провести собрания партячеек совместно с колхозным активом, на которых всесторонне обсудить и наметить боевые действенные меры, на деле обеспечивающие необходимое усиление хлебозаготовок.

4. Широко развернуть между колхозами, селами и единоличниками социалистическое соревнование за усиление хлебосдачи и быстрейшее выполнение плана. На этой основе организовать повсеместно беспрерывные красные обозы хлебосдачи имени Октябрьской революции.

5. Необходимо вовлечь в борьбу за выполнение плана колхозы, уже выполнившие свои обязательства по хлебу.

Эти колхозы должны выделить наилучших, наиболее стойких и преданных делу колхозников для помощи отстающим колхозам и проведения в них организационно-массовой работы по передаче своего опыта в деле организации хлебозаготовок, в организационно-хозяйственном укреплении колхозов, в распределении колхозных доходов. Широкое освещение и передача опыта передовых отстающим должно стать основной задачей этих социалистических колхозных буксиров.

При этом следует, как правило, практиковать переброску тягловой силы и машин из района в район.

6. Все районные газеты должны на деле стать боевыми организаторами масс за быстрейшее выполнение обязательств перед государством, широко освещая опыт лучших колхозов, колхозников, единоличников, показывая лучшие образцы проведения соцсоревнования и социалистической взаимопомощи, усилив одновременную борьбу с кулаком и его правой и "левой" агентурой, беспощадно клеймя тех, кто вместо усиления боевой мобилизованности проявляет оппортунистическую бездеятельность и размагниченность.

7. Необходимо, чтобы в деле усиления хлебозаготовок приняли активнейшее участие и профорганизации. Профсоюзы, предприятия и учреждения, шефствующие над тем или иным районом, селом, колхозом, должны оказать всестороннюю помощь сельским организациям в деле поднятия темпов хлебозаготовок, выделив в связи с подготовкой к празднованию Октябрьской годовщины бригады из лучших рабочих и служащих для развертывания широкой массовой организаторской работы в подшефных селах и колхозах.

ЦК еще раз призывает все партийные организации к усилению боевой большевистской мобилизованности на фронте борьбы за хлеб, за решительное нарастание темпов, обеспечивающих немедленный перелом, необходимый для быстрейшего выполнения планов хлебозаготовок.

Этой большевистской мобилизованности ЦК требует от каждой областной и районной организации, от каждой ячейки села, колхоза, совхоза и МТС, от каждого члена и кандидата КП(б)У и комсомольца.

Только беспощадно подавляя все попытки классового врага и его агентуры, направленные к срыву хлебозаготовок; только при развертывании непримиримой борьбы с прямым саботажем хлебозаготовок, так и с элементами косности, растерянности, мелкобуржуазной распущенности, дезертирского пасования перед трудностями; только широко развернув массово-организаторскую работу по мобилизации масс колхозников и трудящихся единоличников на выполнение плана хлебозаготовок, усилив на деле свою мобилизованность и напрягая все силы партийных и советских организаций на селе, большевики Украины в решающем месяце хлебозаготовок сумеют преодолеть и ликвидировать наше позорное отставание в борьбе за хлеб и выйти в число передовых республик СССР.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 237, Арк. 130-133.


№ 13
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПОСИЛЕННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

30 жовтня 1932 р.

ПБ ЦК КП(б)У, обсудив совместно с представителем ЦК ВКП(б) т. Молотовым положение с хлебозаготовками, признает ход хлебозаготовок по Украине за октябрь исключительно неудовлетворительным: за 25 дней октября выполнено только 22 % месячного плана, а всего на 25 октября выполнено только 39 % годового плана хлебозаготовок.

Главной причиной этого срыва хлебозаготовок является почти полное прекращение борьбы за хлеб в подавляющем большинстве районов Украины, господство демобилизационных настроений в отношении хлебозаготовок в период посевной кампании у большинства парторганизаций и их руководящих партийных и советских кадров. Это свидетельствует о том, что вопреки требованиям нашей партии выполнение хлебозаготовительного плана на Украине до сих пор не было связано с задачей организационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, без чего нельзя в настоящих условиях вести победоносной большевистской борьбы за хлеб.

ЦК КП(б)У считает совершенно нетерпимым такое положение, когда парторганизации принимают решения о выполнении планов хлебозаготовок без обеспечения его действительного честного большевистского выполнения и особо указывает на то, что центр тяжести партийной работы в проведении хлебозаготовок должен быть перенесен на организацию колхозного актива и сплочение вокруг него колхозных масс, на проведение упорной и систематической организаторской работы, направленной на обеспечение выполнения плана отдельными районами, МТС, колхозами и единоличниками. Все это возможно только в том случае, если будет обеспечена немедленная и полная ликвидация имеющихся в парторганизации демобилизационных оппортунистических настроений и развертывание не на словах, а на деле подлинной большевистской борьбы за хлеб, с проведением мобилизации всех необходимых сил для осуществления этой задачи. 1. Исходя из решения ЦК ВКП(б) о дополнительном снижении для Украины годового хлебозаготовительного плана на 70 млн. пудов, установить как окончательный и обязательный к безусловному выполнению на все 100 % следующий годовой план хлебозаготовок по секторам, областям и по культурам.

ЦК особо указывает на то, что в установленном окончательном плане хлебозаготовок совершенно отсутствует какая бы то ни была страховка, что накладывает на каждую парторганизацию Украины особую ответственность за полное и безусловное выполнение хлебозаготовительного плана по каждому району, по каждой МТС, по каждому колхозу, по каждому совхозу и по каждому сельсовету в отношении единоличных хозяйств.

2. ЦК КП(б)У обязывает обкомы довести это снижение до района, МТС, колхоза и села не позже 5-6 ноября и сообщить ЦК о принятых планах в отношении отдельных районов и МТС не позже 5 ноября. Для этого провести в областях совещания секретарей РПК, директоров МТС и совхозов не позже 1-2 ноября. Между 1-6 ноября должны быть проведены в районах совещания председателей колхозов, председателей сельсоветов, а по колхозам и селам - собрания актива, общеколхозные собрания или собрания колхозных бригад, посвященные задаче всемерного усиления борьбы за хлеб и действительного обеспечения выполнения планов хлебозаготовок.

3. Особо указать всем обкомам и РПК на сугубую их ответственность за правильное и умелое использование производимого снижения плана хлебозаготовок в полном соответствии с действительным положением в каждом районе, в каждой МТС и колхозе с тем, чтобы совершенно не допустить при этом механически-уравнительского подхода в проведении этого дела.

Обязать обкомы внести на этой основе необходимые поправки в областном плане хлебозаготовок с точным установлением заданий по хлебозаготовкам для каждого района, для каждой МТС, для каждого совхоза, с должной проверкой положения в отдельных, по крайней мере крупнейших колхозах.

Предложить обкомам установить повседневный контроль и действительно оперативное руководство в отношении выполнения плана хлебозаготовок отдельными районами, отдельными МТС, отдельными колхозами.

Обязать обкомы каждую пятидневку давать отчеты о ходе хлебозаготовок в ЦК КП(б)У на основе систематически проверяемых обкомом данных о хлебозаготовках по всем районам, МТС и совхозам.

4. В целях исправления возможных ошибок и просчетов при снижении планов считать необходимым, чтобы по каждой области 10 % от общей суммы уменьшения плана для колхозов было оставлено в распоряжении области, с тем чтобы этот резерв был окончательно распределен между колхозами не позже 15 ноября.

Произведенное снижение плана по единоличному сектору довести до районов и сельсоветов с тем, чтобы 20 % от установленного размера снижения районы оставили в своем распоряжении в качестве маневренного резерва.

5. Для принятия на месте совместно с обкомами всех мер к большевистской мобилизации сил и обеспечению выполнения установленного окончательного плана хлебозаготовок, командировать:

т. Косиора - в Одесскую область. тт. Чубаря и Скрыпника - в Днепропетровскую область, тт. Затонского и Саркиса - в Киевскую область, тт. Любченко и Сухомлина - в Винницкую область, тт. Голода и Карлсона - в Черниговскую область, тт. Петровского Г. И., Михайлика и Дудника - в Донецкую область, т. Зайцева - в АМССР. т. Хатаевичу поручить ведение работы по Харьковской области.

Кроме того, дополнительно мобилизовать из числа руководящих работников центральных учреждений не менее 100 человек наиболее квалифицированных подготовленных работников, командировав их в области в помощь областным парторганизациям для работы по усилению хлебозаготовок в районах. Список командируемых и распределение их по областям утвердить Секретариату ЦК.

Всех членов ЦК и других руководящих центральных и областных работников, командированных ранее на работу по осеннему севу, по копке и возке свеклы переключить полностью на работу по хлебозаготовкам.

Пересмотреть во всех областях состав ранее мобилизованных на хлебозаготовки работников и тех из них, которые не справились со своей задачей, вернуть назад.

6. По совхозам окончательный годовой план, размеры его снижения и сроки выполнения установить в ЦК КП(б)У не позже 10 ноября, после проверки действительного положения вещей по зерносовхозам и большей части свеклосовхозов. Часть командируемых на хлебозаготовки руководящих работников должна быть использована специально для проведения этой работы в совхозах. Обязать обкомы и командируемых товарищей представить в ЦК все материалы по совхозам не позже 8 ноября.

7. По единоличному сектору, где выполнение плана хлебо заготовок идет особенно неудовлетворительно, необходимо принять самые настойчивые и решительные меры к выполнению на все 100 % установленного окончательного плана хлебозаготовок не позже 10 декабря, обеспечив соответствующий индивидуальный подход к каждому в отдельности.

Обязать все партийные и советские организации на месте развернуть широкую разъяснительную работу среди трудящихся единоличных крестьян в связи с произведенным уменьшением плана.

В отношении к единоличникам, уклоняющимся от выполнения плана, наряду с мерами общественного воздействия допускать применение бесспорного взыскания, штрафы в размерах рыночной стоимости несданного хлеба, без освобождения от сдачи хлеба, отказ в отпуске некоторых промтоваров и судебные репрессии в отношении укрывателей хлеба.

8. Обязать все партийные организации развернуть борьбу с кулацким сопротивлением хлебозаготовкам, обеспечив выполнение твердых заданий зажиточно-кулацкими хозяйствами и на деле дать решительный отпор оппортунистическим элементам в парторганизациях, не ведущим борьбы с кулацкими влияниями в колхозах и среди единоличников.

9. Особое внимание должно быть уделено делу организации обмолота. Обязать обкомы, облисполкомы, РПК и РИК полностью закончить обмолот пшеницы к 10 ноября, а всех зерновых - к 20-25 ноября.

Закончить уборку кукурузы и подсолнуха к 20 ноября, обеспечив вывоз пшеницы в счет плана хлебозаготовок в первую очередь перед всеми остальными культурами.

Обязать обкомы установить конкретные сроки окончания обмолота для каждого отдельного района, а районы - для каждого колхоза.

10. Обязать обкомы и райкомы принять срочные меры по обеспечению выполнения всего плана по мерчуку. Для этого организовать систематический контроль на каждой мельнице за полной сдачей мерчука, провести в ноябре через проверку личный состав аппарата мельниц и повести решительную борьбу с тайным помолом, расхищением и незаконным расходованием мерчука.

11. Установить окончательный срок покрытия полностью задолженности по семссуде по всей Украине 1 декабря. Обязать областные и районные организации обеспечить погашение семссуды в первую очередь и из первых партий сдаваемого хлеба.

12. Обязать обкомы не допускать торговлю хлебом до выполнения плана хлебозаготовок и принимать решительные меры борьбы со спекулянтами и перекупщиками хлеба.

13. В целях поощрения районов, колхозов, успешно борющихся за выполнение плана хлебозаготовок, усилить отпуск им промтоваров за счет сокращения отпуска промтоваров районам и колхозам, которые не обеспечивают выполнение плана хлебозаготовок. При этом особое внимание обратить на стимулирование дефицитными промтоварами заготовок важнейших продовольственных культур (пшеницы, ржи).

14. Утвердить ноябрьский план хлебозаготовок в размере 90 млн. пудов.

ЦК предупреждает все парторганизации Украины, что по фактическому выполнению ноябрьского плана хлебозаготовок он будет судить о способности данной парторганизации не на словах, а на деле покончить с демобилизационными настроениями в парторганизации и повести большевистскую борьбу за хлеб и организационно-хозяйственное укрепление колхозов.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 237, Арк. 140-144.


№ 14
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ПОСИЛЕННЯ ДОПОМОГИ
В ПРОВЕДЕННІ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ З БОКУ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ

5 листопада 1932 р.

В целях усиления борьбы за хлеб ЦК КП(б)У предлагает Наркомюсту, областным и районным комитетам наряду с развертыванием широкой массовой работы обеспечить решительное усиление помощи хлебозаготовкам со стороны органов юстиции.

ЦК предлагает:

1. Обязать судебные органы вне очереди рассматривать дела по хлебозаготовкам, как правило, выездными сессиями на месте с применением суровых репрессий, обеспечивая дифференцированный при этом подход к отдельным социальным группам, применяя особо суровые меры к спекулянтам, перекупщикам хлеба.

2. Организовать в каждой области не менее 5-10 доба вочных разъездных судебных сессий нарсуда для разъездов по районам.

Судебный разбор дел и применение строжайших репрессий должны сопровождаться широким развертыванием массовой работы по мобилизации общественности вокруг этих процессов на усиление борьбы за хлеб.

Обязать обкомы и Наркомюст укомплектовать эти сессии крепкими подготовленными работниками из бывших судебных работников.

Оформление назначения нарсудьями провести немедленно.

3. Обязать административные органы быстро проводить все установленные законом меры взыскания несданного хлеба и административные меры к злостным несдатчикам.

4. Предложить обкомам и райкомам обеспечить органам юстиции и административным органам все условия для усиления их работы, в частности немедленно освободить от всяких мобилизаций прокуроров, судей, следователей, дав им возможность и требуя от них должного участия в борьбе за выполнение хлебозаготовительного плана на своей непосредственной работе.

Наркомюсту и Прокуратуре республики немедленно дать органам юстиции соответствующую подробную директиву об активизации их участия в хлебозаготовках.

Обязать центральную и особенно местную прессу широко освещать эти судебные дела.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 237, Арк. 177.


№ 15
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК(б)У
ПРО ЗАХОДИ ПОСИЛЕННЯ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

18 листопада 1932 р.

I. О мобилизации рабочих коммунистов
на хлебозаготовки

1. Считая дело хлебозаготовок в данных условиях важнейшей задачей всей не только сельской, но и городской партийной организации Украины, ЦК КП(б)У постановляет мобилизовать в помощь сельским организациям на срок до 10 января 1933 г. в помощь РПК решающих хлебозаготовительных районов 600 коммунистов - рабочих из промышленных центров, имеющих опыт партийно-массовой работы и проявивших себя в выполнении ударно-политических кампаний как сознательные и стойкие большевики - в Харькове - 140 человек, Донбассе - 200, Днепропетровске - 130, Одессе - 70, Киеве - 60 человек.

2. Предложить обкомам мобилизацию и отправку людей закончить в трехдневный срок. Мобилизованных направить бригадами в составе 3-4 человек каждая в 40-50 решающих хлебозаготовительных районов по 2-4 бригады на район, для посылки в села, где кулацкий саботаж и неорганизованность партийной работы приняли наиболее острый характер.

3. Донецкому обкому из числа мобилизованных командировать в помощь Одесской области 80 человек.

4. Обязать ГПК и РПК, под личную ответственность секретарей этих парткомитетов, организовать на предприятиях тщательный отбор мобилизуемых и в особенности подбор руководителей бригад.

Предложить обкомам тщательно проинструктировать мобилизуемых.

II. О расстановке партсил и установлении отчетности
и контроля по хлебозаготовительной работе

В целях обеспечения правильной расстановки партийных сил, мобилизуемых для хлебозаготовок и обеспечения должного партийного и советского контроля за работой местных органов и мобилизованных товарищей, ЦК КП(б)У постановляет:

1. Обязать обкомы и райкомы систематически проверять расстановку партийных сил, мобилизованных для хлебозаготовок, дабы обеспечить на деле лучшими партийными силами важнейшие по хлебозаготовкам колхозы. В наиболее крупные колхозы, имеющие большой план хлебозаготовок, посылать бригады.

В тех селах, где имеется более или менее значительное количество единоличных хозяйств, не выполнивших заданий по хлебозаготовкам, выделяется специальный уполномоченный по выполнению плана хлебозаготовок по индивидуальному сектору.

Все мобилизованные (уполномоченные) по хлебозаготовкам должны находиться в установленном для них месте работы, не имея права отлучаться без разрешения на то РПК, если мобилизованы РПК, и без разрешения обкома и ЦК КП(б)У, если они мобилизованы обкомом или ЦК партии.

2. Уполномоченные, не справляющиеся с возложенными на них задачами, должны быть немедленно заменены более способными, подготовленными и преданными делу работниками.

К тем из посланных на хлебозаготовки работникам, которые проявили не только неспособность, но и проявили явную расхлябанность и саботаж хлебозаготовок, применять суровые партийные и государственные репрессии.

3. ЦК обязывает обкомы раз в пятидневку кратко информировать ЦК о ходе хлебозаготовок, особо выделяя при этом важнейшие районы МТС. Райкомы должны давать такие же отчеты обкому по МТС и крупнейшим колхозам.

Обкомы и райкомы обязать наладить действительное повседневное оперативное руководство всей работой по хлебозаготовкам.

Работающие по хлебозаготовкам, командированные ЦК члены ЦК и другие ответственные работники каждую декаду обязаны аккуратно присылать в ЦК информационные письма о ходе хлебозаготовок и о тех мероприятиях, которые осуществлены в районе за истекшую пятидневку.

Кроме того, предложить Агитмассотделу и Оргинстру до 5 декабря произвести проверку работы районных партийных и заготовительных организаций, а также всех посланных на хлебозаготовки по 20 районам.

4. Предложить ЦК ЛКСМУ разработать на основе данного постановления краткие предложения по повышению роли и участия комсомольских организаций в борьбе за усиление хлебозаготовок и внести в двухдневный срок на утверждение ЦК КП(б)У.

5. Взять под постоянный контроль ЦК работу 22 газет важнейших хлебозаготовительных районов.

III. О хлебозаготовках в колхозах

О колхозных фондах

В соответствии с указанием ЦК ВКП(б), что "выполнение плана хлебозаготовок - первоочередная задача колхозов, совхозов, МТС и единоличников", ЦК КП(б)У особо указывает всем парторганизациям Украины на то, что полное выполнение плана хлебозаготовок колхозами и МТС является их основной обязанностью перед партией и рабочим классом, первоочередной задачей, которой должно быть подчинено выполнение всех других задач в колхозах, и, в том числе, задач по созданию разного рода колхозных натуральных фондов: семенного, фуражного, продовольственного и Других.

В соответствии с этим ЦК КП(б)У указывает парторганизациям на следующее:

1. Задачей парторганизаций является полное окончание плана хлебозаготовок к 1 января и образование семенных фондов к 15 января.

2. Немедленно запретить какое-либо расходование всех натуральных фондов, созданных в колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок, и организовать строжайшую проверку всех этих фондов, действительных их размеров, место их хранения, лиц, ответственных за их сохранность, взяв это дело под непосредственное руководство РИК и РПК.

3. Представить право РИК перечислять в фонд хлебозаготовок все натурфонды, созданные в колхозах, совершенно неудовлетворительно выполняющих планы хлебозаготовок.

4. В отношении семенных фондов допускать проведение в жизнь п. 3-го только с предварительной санкции облисполкомов в отношении каждого отдельного колхоза.

Проведению всех этих указаний о натурфондах ЦК КП(б)У придает исключительное значение и возлагает особую политическую ответственность за правильное проведение этих указаний в жизнь на областные партийные комитеты, в первую очередь на первых секретарей и председателей исполкомов.

О натуравансах и борьбе со злоупотреблениями
в колхозах

1. Полностью прекратить с получением настоящей директивы выдачу каких-либо натуравансов во всех колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок.

2. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок и раздавших сверх установленных натуравансов хлеб в порядке общественного питания, дополнительной выдачи различного рода озадков, последов, отходов и т. п.,- немедленно организовать возвращение незаконно розданного хлеба и обратить его на выполнение плана хлебозаготовок.

Председателей правлений этих колхозов (как коммунистов, так и беспартийных) привлечь к строгой ответственности за растрату колхозного хлеба с изъятием неправильно выданного хлеба, в первую очередь у членов правлений колхозов и административно-служебного персонала (счетоводов, кладовщиков, полеводов и т. д.).

3. Во всех районах немедленно организовать изъятие от отдельных колхозников и единоличников хлеба, разворованного у колхозов и совхозов при уборке, при молотьбе, при перевозке, из амбаров и прочее, особо имея при этом в виду различного рода рвачей и лодырей, не имеющих трудодней, не имеющих запасов хлеба.

При проведении этого мероприятия необходимо опереться на колхозников - передовиков в работе на поле, на молотьбе и во всей колхозной работе, не допуская применения массовых обысков у колхозников и единоличников.

4. В колхозах, неудовлетворительно выполняющих план хлебозаготовок в отношении колхозников, имеющих посевы зерна на приусадебных землях, полностью засчитать все полученное ими с приусадебных земель зерно в счет натуральной выдачи по трудодням с изъятием излишне выданного хлеба на выполнение плана хлебозаготовок.

5. В колхозах, допустивших разворовывание колхозного хлеба и злостно срывающих хлебозаготовки, применять натуральные штрафы в виде установления дополнительного задания по мясозаготовкам в размере 15-месячной нормы сдачи для данного колхоза мяса как по обобществленному, так и индивидуальному скоту колхозника.

Применение этого штрафа проводится райисполкомом с предварительного разрешения в каждом отдельном случае облисполкома. Причем райисполкомы устанавливают сроки взыскания и размеры штрафа для каждого колхоза (в пределах 15-месячной нормы мясосдачи) применительно к состоянию отдельных колхозов.

Наложение штрафа не освобождает колхоз от полного выполнения установленного плана хлебозаготовок. В случае если колхоз принял действительные меры к полному выполнению плана хлебозаготовок в установленный срок, штраф может быть отменен с предварительного разрешения облисполкома.

Организационные мероприятия по хлебозаготовительной
работе

1. Предложить обкомам произвести проверку проведения в жизнь решения ЦК КП(б)У о назначении специальных контролеров при молотилках и создании троек при МТС, сельсоветах и райисполкомах и о результатах сообщить в ЦК КП(б)У не позднее 25 ноября.

Кроме того, предложить обкомам обеспечить проведение переобмолота соломы, перевеивание половы и перечистку всяких отходов в тех колхозах, где имели место злоупотребления и бесхозяйственная постановка дела.

2. Предложить обкомам проверить проведение в жизнь постановления ЦК КП(б)У от 5-6 ноября о назначении контролеров - уполномоченных Заготзерно при всех МТС, не выполнивших план хлебозаготовок и о результатах доложить ЦК КП(б)У не позднее 25 ноября.

3. Ввиду совершенно неудовлетворительного подбора счетоводов в колхозах, нередко являющихся явно антисоветскими элементами, злостно саботирующими хлебозаготовки, обязать райпарткомы и райисполкомы произвести проверку кадров счетоводов в колхозах, неудовлетворительно выполняющих хлебозаготовки и в необходимых случаях райисполкомы должны предложить колхозам сменить счетоводов и представить на утверждение РИК новых кандидатов.

Привлекать к суду на основе декрета от 7 августа, как расхитителей государственного и общественного имущества, кладовщиков, бухгалтеров, счетоводов, завхозов и весовщиков, скрывающих хлеб от учета и составляющих ложные учетные данные в целях облегчения воровства и хищения и тем самым в целях срыва плана хлебозаготовок и других государственных обязательств.

Обязать райпарткомы в двухдекадный срок представить в обкомы КП(б)У отчеты о принятых мерах во исполнение настоящего постановления.

4. В колхозах, выполнивших план хлебозаготовок, засыпавших семенные фонды, у которых есть еще возможность заготовлять хлеб, должна быть развернута массовая работа по перевыполнению плана с поощрением этих колхозов промтоварами (без дачи каких-либо новых твердых заданий в виде встречных планов).

5. ЦК предупреждает парторганизации о необходимости самого внимательного подхода к семьям красноармейцев как колхозников, так и единоличников при проведении всех вышеуказанных мероприятий.

Репрессии к семьям красноармейцев как колхозников, так и единоличников применять в каждом отдельном случае лишь с особого постановления райисполкома.

О мерах борьбы с кулацким влиянием в колхозах
и в сельских парторганизациях

В целях преодоления кулацкого сопротивления в выполнении планов хлебозаготовок ЦК КП (б) У постановляет:

1. Установить занесение на черную доску колхозов, особо злостно саботирующих сдачу хлеба по государственному плану.

В отношении колхозов, занесенных на черную доску, провести следующие мероприятия:

а) немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных лавок всех наличных товаров;

б) полное запрещение колхозной торговли как для колхозов, колхозников, так и для единоличников;

в) прекращение всякого рода кредитования и досрочное взыскание кредитов и других финансовых обязательств;

г) проверку и очистку колхозов с изъятием контрреволюционных элементов - организаторов срыва хлебозаготовок;

д) занесение отдельных колхозов на черную доску, а также предупреждение о занесении объявляется постановлением облисполкома.

Обязать обкомы немедленно сообщать в ЦК о занесении на черную доску колхозов.

2. Ввиду того, что в ряде сельпарторганизаций, особенно в период хлебозаготовок, вскрылось смыкание целых групп коммунистов и отдельных руководителей партячеек с кулачеством, петлюровщиной и т. п., что на деле превращает такого рода коммунистов и парторганизации в агентуру классового врага и является наглядным доказательством полного отрыва этих ячеек и коммунистов от бедняцко-середняцких колхозных масс,- ЦК и ЦКК КП(б)У постановляют немедленно произвести чистку ряда сельских парторганизаций, явно саботирующих выполнение плана хлебозаготовок и подрывающих доверие партии в рядах трудящихся.

В целях укрепления сельских парторганизаций, поднятия боеспособности их рядов и мобилизации парторганизаций и широких трудящихся масс на выполнение стоящих перед партией задач (хозяйственное укрепление колхозов, выполнение плана хлебозаготовок, сева и т. д.) признать необходимым произвести чистку сельских парторганизаций следующих районов: Снегуровский и Фрунзевский Одесской области; Солонянский, Васильковский, В. Лепетихский Днепропетровской области.

Чистка должна освободить партию от людей чуждых делу коммунизма, проводящих кулацкую политику, разложившихся, неспособных проводить политику партии в деревне, вычищенных выслать как политически опасных.

Чистка должна помочь выдвижению новых кадров из числа наиболее преданных партии колхозников-ударников и сплотить вокруг партии широкие колхозные массы на борьбу за укрепление колхозов, против кулака.

3. Подтвердить, что в районы и отдельные села (и без занесения их на черную доску), особенно неудовлетворительно выполняющие хлебозаготовки, должен прекращаться завоз и продажа всех без исключения промтоваров.

Предложить обкомам систематически проверять результаты проведения этого мероприятия, чтобы на деле обеспечить этим путем усиление хлебозаготовок.

IV. О хлебозаготовках у единоличников

В дополнение к постановлению ЦК КП(б)У
от 11 ноября 1932 г. и инструкции СНК

1. В отношении единоличников, злостно срывающих хлебосдачу (по контрактации или самообязательствам) применять натуральные штрафы в виде установления дополнительных заданий по мясозаготовкам в размере 15-месячной нормы сдачи мяса.

Применение этого штрафа проводится сельсоветом с предварительного разрешения в каждом отдельном случае райисполкома. При этом сельсоветы устанавливают сроки взыскания и размер штрафа для каждого хозяйства в пределах 15-месячной нормы мясосдачи и соответственно годичной нормы сдачи картофеля, применительно к состоянию и условиям отдельных хозяйств.

Наложение штрафа не освобождает хозяйство от полного выполнения установленного хлебозаготовительного задания. В случае если единоличник в установленный срок полностью выполнит свое задание по хлебу, штраф может быть отменен с предварительного разрешения райисколкома.

В отдельных районах (по постановлению облисполкома) штраф может быть установлен картофелем в размере годичного плана данного хозяйства по картофелю.

В исключительных случаях по специальному постановлению облисполкома размер штрафа может быть удвоен.

2. ЦК предупреждает все местные парторганизации и всех местных работников против подмены массовой работы в борьбе за хлеб голым администрированием и против придания штрафам массового характера. Задача натурального штрафа - обеспечить полное выполнение хлебозаготовительного плана.

3. Взыскать первоочередно в бесспорном порядке семенную и продовольственную ссуду, выданную единоличникам в отдельных районах через колхозы; во всех случаях, когда выданная единоличнику ссуда была погашена колхозом (например, в Винницкой области), засчитать взысканную с единоличников ссуду в план сдачи хлеба по соответствующему колхозу.

4. Организовать бригады из колхозных активистов колхозов (данного села или близлежащих), выполнивших план хлебосдачи, а также приближающихся к окончанию его - для содействия полному выполнению хлебозаготовительного задания по единоличному сектору.

До 1 декабря организовать на Украине не менее 1100 таких бригад колхозников, в том числе по областям:

Винница - 200
Чернигов - 100
Одесса - 50
Донбасс - 50
Киев - 300
Харьков - 350
Днепропетровск - 50

5. Единоличников, добросовестно выполнивших свои обязательства по хлебосдаче, в особенности досрочно, отмечать в постановлениях сельсоветов, комиссий содействия и т. п., включать в состав бригад по хлебозаготовкам, комиссий содействия и т. д.

6. В отношении кулаков твердосдатчиков, не выполняющих заданий по хлебу, применять репрессии, предусмотренные ст. 58 Уголовного кодекса в судебном или административном порядке.

V. О хлебосдаче в совхозах

1. В соответствии с установленным окончательным планом хлебосдачи по зернотресту Украины в 9 млн. 800 тыс. пудов утвердить предоставленную т. Бурковым разбивку планов по отдельным зерносовхозам и сроки их выполнения.

ЦК КП(б)У напоминает решение ЦК ВКП(б) о персональной партийной и государственной ответственности директоров совхозов за выполнение плана хлебозаготовок: "Предупредить, что настоящий план хлебосдачи является окончательным, не подлежащим каким бы то ни было изменениям, а невыполнение его хотя бы в незначительной степени будет рассматриваться как нарушение советского закона, влекущее кару как по партийной, так и по государственной линии".

Исходя из установленного ЦК КП(б)У окончательного срока выполнения плана хлебосдачи по Укрсемтресту и свеклотрестам Украины 15 декабря предложить Киевскому, Харьковскому, Винницкому обкомам и директорам Киевского, Харьковского и Винницкого свеклотрестов, а также Укрсемтресту и соответствующим обкомам в 3-дневный срок определить крайние сроки выполнения установленного плана хлебосдачи для каждого совхоза в отдельности и сообщить об этом ЦК КП(б)У и СНК УССР.

2. ЦК КП(б)У обязывает т. Буркова по зерносовхозам и директоров свеклотрестов представить не позже 25 ноября уточненные, проверенные расчеты на потребные семена для ярового посева по каждому совхозу.

Вместе с тем ЦК обязывает директоров совхозов под их личную ответственность обеспечить выделение и полную сохранность семенных фондов в количествах, обеспечивающих посевные планы, утвержденные союзным правительством и предупреждает, что в случае какой-либо недостачи выделенных семенных фондов за это несут строжайшую ответственность перед судом не только лица, непосредственно отвечающие за состояние складов и сохранность семян (кладовщики, зав. складами, управляющие отделениями, зам. директора по производственной части), но и лично директора совхозов.

В случае непринятия со стороны директоров совхозтрестов действительных мер к выделению и сохранности семенных фондов, директоров совхозтрестов привлекать к строжайшей партийной ответственности, вплоть до исключения из партии.

Обязать т. Одинцова представить в ЦК КП(б)У и Совнарком не позже 1 декабря план обеспечения яровой посевной кампании по семеноводческому тресту.

4. Поручить Секретариату ЦК КП(б)У командировать для укрепления Укрзернотреста двух крепких партийных работников в качестве заместителей директора. Секретариату ЦК выделить в помощь директорам совхозов 10 ответственных товарищей на период до окончания хлебосдачи.

5. Обязать обкомы и директоров трестов каждые 5 дней специально информировать ЦК о ходе выполнения задания каждым совхозом.

6. Обязать обкомы обеспечить выполнение планов хлебосдачи по остальным совхозным системам не позднее 15 декабря, а также проверку наличия всяких фондов в этих совхозах с целью возможного получения дополнительных количеств хлеба сверх установленных планом. Данные о выявленных дополнительных ресурсах в этих совхозах сообщить в ЦК не позже 1 декабря.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 237, Арк. 207-216.


№ 16
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНИХ
ГНІЗД ТА РОЗГРОМ КУРКУЛЬСЬКИХ ГРУП

18 листопада 1932 р.

1) Поручить т. Реденсу совместно с т. Косиором разработать до 23 ноября специальный оперативный план ликвидации основных кулацких и петлюровских контрреволюционных гнезд, в первую очередь в Павлоградском, в группе Уманских и Белоцерковских районов, а также в группе районов вокруг городов Борзны и Мены (Черниговская область).

2) Одновременно должна быть усилена работа ГПУ Украины по снятию в городах идеологов и организаторов кулацкого саботажа и срыва выполнения государственных заданий, выявленных органами ГПУ.

3) Обязать ГПУ провести изъятие и осуждение наиболее злостных счетоводов и бухгалтеров колхозов, срывающих выполнение плана хлебосдачи и организующих расхищение колхозного хлеба. Охватить этой операцией до 300 человек, сконцентрировав удар на наиболее важных для успеха хлебозаготовок районах и колхозах.

Поручить т. Чубарю - по Днепропетровской, Хатаевичу - по Одесской, Затонскому - по Киевской, Косиору - по Харьковской, Зайцеву - по Черниговской областям с соответствующими обкомами провести эту операцию в ближайшие дни.

4) Вся работа ГПУ по ликвидации контрреволюционных гнезд и разгрому кулацких групп, активно проводящих борьбу против хлебосдачи, должна проводиться в сочетании с соответствующей организационно-политической работой партийных организаций в деревне.

За последнее время участились террористические акты со стороны контрреволюционных кулацких элементов по отношению к сельским активистам, борющимся за честное выполнение колхозами и единоличниками своих обязательств перед Советским государством. Особенно в отношении усиления кулацкого террора выделяются Черниговская, Киевская, Харьковская и Винницкая области. За последний месяц имели место исключительно наглые факты кулацких выступлений (Чернигов, Днепропетровск и др.). Это усиление кулацкой активности не встречает должного организованного отпора. К террористическим актам, поджогам, грабежам большей частью относятся как к случайным явлениям, ограничиваются проведением следствия в обычном порядке или через ГПУ, или через судебные органы.

Благодаря этому значительная часть террористических выступлений остается не раскрытой и безнаказанной.

ЦК считает подобное положение совершенно нетерпимым и предлагает вам:

1. Усилить репрессии в отношении кулацких и др. контрреволюционных элементов. Ни один факт какого бы то ни было кулацкого проявления не должен остаться нераскрытым и безнаказанным. Карательные органы пролетарской диктатуры - ГПУ, суд, прокуратура - должны наносить быстрые и решительные удары наглеющим кулацким элементам не только после их выступлений, а и для предотвращения контрреволюционных выступлений.

2. В отношении сел и районов, где особенно активно проявление кулацких элементов, должны быть немедленно предприняты широкие и решительные меры к выявлению и разгрому кулацких элементов и их пособников.

Этими мероприятиями должна быть предотвращена всякая возможность контрреволюционных выступлений.

3. Мероприятия по борьбе с кулацкими элементами должны сопровождаться широкой политической, массовой работой и организацией вокруг борьбы с кулацкими элементами за выполнение плана хлебозаготовок низового партийного и колхозного актива.

4. Все дела о террористических актах, поджогах, расхищении государственной и общественной собственности должны быть расследованы быстро и до конца, а к виновным без снисхождения должны быть применены самые суровые меры наказания.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 16, Спр. 9, Арк. 59-61.


№ 17
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
РЕПРЕСИВНИХ ЗАХОДІВ ДО КОЛГОСПІВ,
ЯКІ САБОТУЮТЬ ХЛІБОЗАГОТІВЛІ

27 листопада 1932 р.

Пятая пятидневка по четырем основным областям (Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской) дала понижение на 574 тыс. пудов. По остальным областям достигнутый темп хлебозаготовок все еще не обеспечивает выполнение плана хлебозаготовок в установленный срок. По ряду решающих районов и в этих областях допущено снижение заготовок.

Такое резкое снижение нельзя объяснять никакими объективными причинами, вроде дождя и т. п. Главную причину этого падения ЦК усматривает в плохой организации работы по хлебозаготовкам как в областях, так и в районах и селах.

Добившись в четвертую пятидневку некоторого сдвига в хлебозаготовках, этих успехов не закрепили, а успокоились на своих достижениях, считая, что подъем темпа хлебозаготовок уже обеспечен. В результате этого благодушия произошло снижение заготовок в эту пятидневку, когда уровень, обеспечивающий выполнение плана, еще не был достигнут. Снижение заготовок в эту пятидневку показывает, что меры, указанные в постановлении ЦК. от 18 ноября, еще по-настоящему в жизнь не проводятся, а организованное кулацкими контрреволюционными элементами и их пособниками, переродившимися членами партии, сопротивление и саботаж до сих пор не сломленный, репрессивные меры против них применяются недостаточно и нерешительно.

В связи с этим ЦК предлагает:

1. В отношении колхозов, наиболее упорно саботирующих хлебозаготовки, допустивших утайку и разворовывание хлеба и не давших до сих пор серьезного сдвига в хлебозаготовках, обязательно добиться разоблачения кулацких и антисоветских элементов - организаторов саботажа, произвести изъятие этих элементов, организовать в ускоренном порядке суд, а приговор суда, а также его исполнение опубликовать в местной районной печати.

2. В первую очередь привлечь к судебной ответственности переродившихся, пособляющих кулачеству, членов партии из числа руководящих должностных лиц колхоза - счетоводов, кладовщиков и т. п. Немедленно публиковать об их арестах и привлечении к суду. Коммунистов, помогающих обманывать государство и организующих саботаж хлебозаготовок, нужно судить особенно строго и решение суда вместе с исполнениями приговоров опубликовывать в районной печати.

3. Обкомы все эти дела через судебный аппарат и ГПУ должны взять под свой непосредственный контроль и обеспечить в районах по партийной линии принятие необходимых организационных мер, дабы сломить кулацкий саботаж хлебозаготовок и на основе проведения широкой политической работы добиться поддержки колхозников и выполнения плана хлебозаготовок.

О наиболее характерных и крупных делах, особенно с участием коммунистов, немедленно извещать ЦК.

4. Из числа имеющихся в связи с последними арестами членов правлений и счетоводов дел секретарям обкомов совместно с начальниками областных отделов ГПУ выделить наиболее серьезные дела и в ускоренном порядке провести по ним суд с вынесением самых суровых приговоров и направить в г. Харьков для утверждения. Об исполнении этого пункта сообщить в ЦК в пятидневный срок.

5. В отношении исключаемых за смыкание с классовым врагом коммунистов, особенно руководящих работников, как сельских, так и районных составить и послать через ГПУ в г. Харьков список тех, которые должны быть высланы как политически опасный элемент. В особых случаях ответственных коммунистов после исключения их из партии немедленно арестовывать и передавать суду.

В отношении других мер по усилению хлебозаготовок ЦК дает обкомам и райкомам отдельную директиву.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 238, Арк. 21-22.


№ 18
ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У ПРО ЛІКВІДАЦІЮ САБОТАЖУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ,
ЯКИЙ ПРОВОДИТЬСЯ КУРКУЛЬСЬКИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

5 грудня 1932 р.

Ликвидация саботажа хлебозаготовок, проводимого кулацкими элементами и их пособниками, расхищающими и утаивающими хлеб в колхозах, а также срывающими заготовки в единоличном секторе, требует нанесения этим элементам меткого, решительного и быстрого удара. Для этого прежде всего необходимо:

а) Выбор и серьезная подготовка наиболее значительных дел, могущих иметь серьезное значение для достижения перелома в хлебозаготовках для всего района или группы сел и колхозов;

б) Быстрый разбор этих дел и быстрое проведение приговоров в исполнение;

в) Немедленная ударная организация массовой партийной работы в данном колхозе или селе, наряду с широким и серьезным освещением всего дела в местной печати.

Недостаток проводимых в настоящее время репрессий заключается в том, что на местах большей частью сбиваются на простое увеличение количества репрессий. При этом смешиваются вместе и мелкие и значительные села, причем подготавливаются дела плохо. Кроме того, тянутся эти дела долго, от начала дела до окончательного утверждения приговора проходит месяц-полтора, в редких случаях 20-25 дней. При большом количестве дел политическое руководство ими поставлено неудовлетворительно, организационные и политические меры по партийной линии запаздывают и проводятся недостаточно серьезно.

Исходя из этого ЦК предлагает:

1. Для коренного улучшения руководства применением судебных репрессий создать в областях комиссии в составе первого секретаря обкома, обл. КК, начальника областного отдела ГПУ и облпрокурора.

2. Комиссиям раз в 2-3 дня устанавливать дела, которые заслуживают наибольшего внимания и которые должны быть проведены в ускоренном порядке. Список этих дел должен немедленно направляться в ЦК. Делам, по которым проходят члены партии, должно уделяться особо серьезное внимание.

3. Суд по всем этим делам должен заканчиваться в срок 4-5 дней под непосредственным руководством и наблюдением комиссии. В двухдневный срок после суда дело должно быть доставлено на утверждение в Харьков, где прохождение дел обеспечивается в 1-2 дня.

4. Комиссия должна проследить за прохождением дела в районе, имея в виду прежде всего опубликование о приговоре и его исполнений в печати, организацию массовой работы в колхозе и окружающих селах, а также выделение результатов, которых добилась организация в связи с данным делом.

Предательская роль осужденных членов партии, переродившихся и ставших на деле кулацкими агентами, должна быть беспощадно разоблачена как в печати, так и во всей партийной массовой работе.

Газеты с освещением каждого дела, РПК должен немедленно направить в ЦК.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 6, Спр. 238, Арк 93-94.


№ 19
ЛИСТ ЦК КП(б)У ВСІМ СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМІВ, ГОЛОВАМ РАЙВИКОНКОМІВ,
УПОВНОВАЖЕНИМ ОБКОМІВ ПРО ОБОВ'ЯЗКОВЕ ВИВЕЗЕННЯ ВСІХ НАЯВНИХ КОЛГОСПНИХ ФОНДІВ,
У ТОМУ ЧИСЛІ І ПОСІВНОГО, В РАХУНОК ВИКОНАННЯ
ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

24 грудня 1932 р.

В связи с отменой постановления ЦК КП(б)У от 18 ноября с. г. о колхозных фондах предлагаем:

1. Во всех колхозах, не выполнивших плана хлебозаготовок, в пятидневный срок вывезти все без исключения наличные колхозные фонды, в том числе и семенной, в счет выполнения плана хлебозаготовок.

2. Всех, оказывающих этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать и предавать суду.

3. Предупредить всех председателей колхозов, что в случае, ежели по истечении указанного срока будут обнаружены какие-либо невывезенные или скрытые фонды, амбары и т. п., председатели, а также другие виновные в этом должностные лица будут привлечены к судебной ответственности и сурово покараны.

4. Обязать секретарей РПК, председателей РИК и уполномоченных обкома в 24 часа вручить настоящее постановление председателям колхозов под расписку.

Косиор
Строганов
Алексеев

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 101, Спр. 1112, Арк. 184.


№ 20
ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У
З ОГОЛОШЕННЯМ ПОСТАНОВИ ЦК ВКП(б) ВІД 1 СІЧНЯ 1933 р.
ПРО ДОБРОВІЛЬНУ ЗДАЧУ ДЕРЖАВІ КОЛГОСПАМИ, КОЛГОСПНИКАМИ ТА ОДНООСІБНИКАМИ
РАНІШЕ ПРИХОВАНОГО ХЛІБА ТА ЗАСТОСУВАННЯ СУВОРИХ ЗАХОДІВ ДО ТИХ,
ХТО ПРОДОВЖУВАТИМЕ ПРИХОВУВАТИ ВІД ОБЛІКУ ХЛІБ

1 січня 1933 р.

Сообщается постановление ЦК от 1 января 1933 г.: "Предложить ЦК КП(б)У и СНК УССР широко оповестить через сельсоветы, колхозы, колхозников и трудящихся единоличников, что:

а) те из них, которые добровольно сдают государству ранее расхищенный и скрытый хлеб, не будут подвергаться репрессиям;

б) в отношении колхозников, колхозов и единоличников, упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмотренные постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. (об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности).

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 101, Спр. 1257, Арк. 14-15а.


№ 21
ДИРЕКТИВА ЦК ВКП(б) ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ НА СІЧЕНЬ 1933 р.
ТА ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНІ ГРАНИЧНОГО ТЕРМІНУ ВИКОНАННЯ
РІЧНОГО ПЛАНУ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬ

2 січня 1933 р.

Первое. Утвердить план хлебозаготовок и хлебосдачи на январь месяц 1933 г. 94 млн. пудов по СССР. Утвердить сверх этого план поступления гарнцевого сбора (90 %) в размере 13 млн. пудов по СССР. Разбивку плана хлебозаготовок и хлебосдачи, а также плана поступления гарнцевого сбора по областям и республикам утвердить: по Украине план хлебозаготовок и хлебосдачи - 62 млн. 500 тыс. пудов, кроме того гарнец (90 %) - 3 млн. 300 тыс. пудов.

Второе. Обязать обкомы, крайкомы и ЦК нацкомпартий наряду с обеспечением полного выполнения годового плана хлебозаготовок обеспечить безусловное выполнение принятого настоящим постановлением плана поступления гарнцевого сбора на январь месяц. Предупредить секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий, что в соответствии с постановлением ЦК от 23 декабря 1932 г. в случае недовыполнения плана поступления гарнцевого сбора в области, крае или республике на соответствующее количество будет сокращен план отпуска хлеба на общее снабжение.

Третье. Поручить Комитету по заготовкам сельскохозяйственных продуктов при СТО на основе окончательных данных заготовок в декабре месяце и действующего годового плана хлебозаготовок, уточнить не позднее пятого января январский план хлебозаготовок по республикам, областям и краям, а также секторам и культурам и представить на утверждение ЦК и СНК.

Четвертое. Сохранить по Украине ранее установленный ЦК ВКП(б) предельный срок выполнения полностью годового плана хлебозаготовок и хлебосдачи совхозами, а именно к концу января 1933 г.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин

ЦДАГО, Ф. І, Оп. 1, Спр. 2261, Арк. 1-2.


№ 22
ДИРЕКТИВА ЦК КП(б)У ТА РАДНАРКОМУ УКРАЇНИ
ОБКОМАМ I РАЙКОМАМ ПАРТІЇ З ВИМОГОЮ ОПОВІСТИТИ ЧЕРЕЗ СІЛЬРАДИ КОЛГОСПИ,
КОЛГОСПНИКІВ ТА ОДНООСІБНИКІВ ПРО ДОБРОВІЛЬНУ ЗДАЧУ ДЕРЖАВІ РАНІШЕ ПРИХОВАНОГО ХЛІБА
І ЗАСТОСУВАННЯ СУВОРИХ ЗАХОДІВ ДО ОСІБ, ЯКІ ПРОДОВЖУВАТИМУТЬ
ПРИХОВУВАТИ ВІД ОБЛІКУ ХЛІБ

2 січня 1933 р.

Совнарком и ЦК КП(б)У обязывает областные и районные партийные комитеты, областные и районные исполкомы широко оповестить через сельсоветы, колхозы, колхозников и трудящихся единоличников, что:

а) те из них, которые добровольно сдают государству ранее расхищенный и скрытый хлеб не будут подвергаться репрессиям;

б) в отношении колхозников, колхозов и единоличников, упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмотренные постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 7 августа 1932 г. (об охране

 1. Немедленно созвать пленумы сельсоветов и совещания колхозного актива.
 2. После этих пленумов и совещаний созвать общие собрания колхозников по каждому колхозу в отдельности и отдельно собрания трудящихся единоличников.

На этих совещаниях, пленумах и общих собраниях колхозников и единоличников обсудить вопрос о выполнении колхозами и единоличниками хлебозаготовок, разъяснить необходимость добровольной сдачи расхищенного и скрытого хлеба и о тех суровых мерах взыскания, которые будут применены в отношении упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб.

3. В районных газетах широко освещать опыт тех сел и колхозов где, благодаря хорошо проведенной разъяснительной работе, удалось добиться массовой добровольной сдачи колхозниками и единоличниками укрытого расхищенного хлеба.

Секретарь ЦК КП(б)У Хатаевич

Председатель СНК УССР Чубарь

ЦДАГО, Ф. І, Оп. І, Спр. 2261, Арк. 4-5.


№ 23
ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КП(б)У
ПРО ХІД ПІДГОТОВКИ ДО ВЕСНЯНОЇ СІВБИ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ДОПОМОГИ
НАСЕЛЕННЮ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

31 березня 1933 р.

 1. Предложить Киевскому обкому обеспечить завоз не позднее 5 апреля всего двухнедельного запаса горючего на все участки МТС области, с тем, чтобы избежать какого бы то ни было отвлечения тягловой силы колхозов на перевозку горючего в разгар массового сева.
 2. Исходя из того, что ряд районов Киевской области значительно недовыполнили задания по подготовке коров к севу, несмотря на наличие всех возможностей для этого, предложить Киевскому обкому немедленно принять меры, обеспечивающие использование коров в полном соответствии с первоначальным заданием, хотя бы в период сева более поздних культур.
 3. Обратить внимание Киевского обкома на то, что в ряде колхозов области подготовка истощенных коней к севу поставлена из рук вон плохо.
  Ничтожно малые кормовые рационы, которые выдаются истощенным лошадям по ряду колхозов, не обеспечивают использование этих лошадей в период сева.
  Предложить обкому организовать пересмотр кормовых рационов для истощенных лошадей в сторону значительного их увеличения с тем, чтобы в ближайшие 5-10 дней укрепить истощенных коней и включить их в массовый сев.
 4. Обратить внимание Киевского обкома на то, что ряд районов (Бабанка, Плиски и другие) запланировали недопустимо затяжные сроки окончания сева ранних культур и свеклы (20-40 дней), срывающие борьбу за высокий урожай.
  Обязать обком немедленно пересмотреть такие планы и разработать практические мероприятия, обеспечивающие окончание этими районами сева в сроки, указанные ЦК КП(б)У и Совнаркомом Украины.
 5. Считать совершенно недопустимым то, что директива об организации в колхозах комиссий по качественной приемке сева до сих пор по ряду колхозов не выполнена.
  Предложить обкому обеспечить немедленную организацию и разворот работы этих комиссий в составе, указанном директивой ЦК КП(б)У и СНК от 2 февраля 1933 г.
  Исходя из того, что в отдельных колхозах Киевской области сверхранний сев проведен крайне небрежно (разброс зерна по совершенно просохшей земле), предложить обкому немедленно организовать проверку качества сева по всех районах сверхраннего сева.
 6. Одобрить решение Киевского обкома, принятое с участием тт. Постышева и Балицкого, о назначении из районного и областного партийного и комсомольского актива контролеров при сеялках.
 7. Обратить внимание Киевского обкома на игнорирование отдельными районными работниками директив ЦК КП(б)У о землях, подготовленных единоличниками к севу и находящихся в массивах бросовых земель, прирезаемых колхозам.
  Дать директиву всем райпарткомам и райисполкомам Киевской области о безусловном выполнении этой директивы ЦК КП(б)У и прекращения каких бы то ни было разговоров о "компенсации" единоличникам за эти земли.
 8. ЦК КП(б)У считает совершенно недопустимым, особенно в момент разворота массового сева, отсутствие революционного порядка в ряде колхозов, шатание колхозников без разрешения правления по базарам и случаи массовых невыходов на работу.
  ЦК КП(б)У считает, что ряд районных работников демобилизуют себя и других разговорами о якобы сплошном и повсеместном посевном настроении у всех колхозников в то время, как факты свидетельствуют о невыходе в ряде колхозов в первые дни массового сева до 30-50 % трудоспособных.
  ЦК КП(б)У считает, что эти работники недооценивают трудности проведения весеннего сева текущего года и предлагает вместо ставки на якобы сплошное посевное настроение у всех колхозников, заняться практической работой по повышению трудовой дисциплины и обеспечению 100 % выхода на работу всех трудоспособных колхозников.
  Поручить Совнаркому Украины в 5-дневный срок разработать обязательные правила внутреннего распорядка в колхозах на основе постановления ЦК КП(б)У от 25 марта 1933 г. о мероприятиях по повышению трудовой дисциплины в колхозах.
  Обратить внимание Киевского обкома на необходимость максимального укрепления партийными, советскими, милицейскими работниками и работниками ГПУ таких рассадников разложения колхозников, как Бабанский район, с. Мед-вин и Исайки Богуславского района, с. Андрушки Плисковского района и т. п.
 9. Предложить Киевскому обкому провести следующие мероприятия в деле организации продовольственной помощи нуждающимся колхозникам и единоличникам:
  а) Прекратить совершенно питание за счет продпомощи трудоспособных колхозников или единоличников, хоть и нуждающихся.
  б) Разделить всех госпитализированных на больных и выздоравливающих, значительно улучшить питание последних с тем, чтобы как можно скорее выпустить их на работу.
  в) Устранить недостатки в организации продовольственной помощи нуждающимся взрослым и особенно детям, в результате которых продпомощь попадает не тому, кому она предназначена.
  г) Обратить особое внимание на санитарное состояние стационаров как для взрослых, так и для детей, обеспечив их должным медицинским надзором.
  д) Значительно усилить местную инициативу районов и особенно самих колхозов в изыскании внутренних продовольственных ресурсов (молоко, яйца для детей и т. п.).
  е) Усилить привлечение учительства к организации продовольственной помощи нуждающимся колхозникам, единоличникам и особенно детям.
 10. Отпустить Киевской области 2 млн. рублей в качестве возвратной ссуды для покупки колхозами заготовленного посевного картофеля.
  Поручить комиссии в составе тт. Любченко (созыв), Рекиса, Певзнера и Одинцова установить источники изыскания этой суммы из имеющихся кредитов Соцзембанка.
 11. Обязать Наркомздрав взять на себя дело организации питания детей, госпитализации, медпомощи как детей, так и взрослых в тяжелых районах Киевщины. Для этой цели выделить из средств НКздрава и Красного Креста необходимые дополнительные суммы. Командировать в Киевскую область т. Хармадарьяна с группой работников НКздрава и Украинского Красного Креста.
  Предложить Украинскому Красному Кресту изыскать дополнительные ресурсы для питания детей в тяжелых районах Киевской области.

(без вихідних даних)


№ 24
ПОСТАНОВА ЦК КП(б)У
ПРО БОРОТЬБУ З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ

6 травня 1933 р.

Несмотря на оказанную продовольственную помощь областям и прямое указание ЦК развернуть в селах помощь детскому населению, что должно было, в частности, задержать приток беспризорных детей в городе, ряд РИК и РПК не только не развернули надлежащим образом работу, но отдельные районы стали на недопустимый путь направления беспризорных, нуждающихся во временной помощи, детей в большие города.

С провокационно распространенными в отдельных районах слухами о том, что в Харькове, Киеве и других городах организован беспрепятственный прием детей в детские учреждения, местные советские и партийные организации никакой борьбы и разъяснительной работы не ведут.

В результате за последнее время отмечается наплыв детей в Харьков, Киев, Одессу и другие крупнейшие центры, это скопление количества детей в городах и на железнодорожных узлах создает угрозу распространению эпидемий.

ЦК КП(б)У считает необходимым:

 1. Для борьбы с беспризорностью и бродяжническим элементом создать при Совнаркоме УССР Всеукраинскую комиссию в составе: тт. Карлсон (председатель), Канторович (Наркомздрав), Хвыля (Наркомпрос), Малозовский (Наркомтруд), Лаврищев (Упнаркомпуть), от Харьковской области - Броневой.
  Аналогичные комиссии организовать при облисполкомах в областях.
 2. Предоставить указанным комиссиям право широкого привлечения к делу борьбы с беспризорностью всех заинтересованных организаций.
  Постановления комиссий по борьбе с беспризорностью являются обязательными для всех учреждений и организаций и подлежат немедленному выполнению.
 3. Существующие в настоящее время дорожные, районные и узловые чрезвычайные противоэпидемические комиссии на транспорте сохранить, подчинив их в вопросах борьбы с беспризорностью комиссиям, организуемым настоящим постановлением.
 4. Предложить облисполкомам и райисполкомам:
  а) организовать на месте (в селах, колхозах) помощь осиротевшим, подкинутым детям (создание сельских детоприемников, организация питания при школах, организация питания наиболее нуждающимся после окончания занятий в школе и т. п.);
  б) не допускать вывоза в город и на железные дороги беспризорных детей;
  в) привлекать к ответственности лиц, злостно оставляющих детей без всякой помощи в городах, на станциях и в райцентрах.
  Выполнение указанных в настоящем пункте мероприятий возложить под личную ответственность на председателей райисполкомов и председателей сельсоветов.

О борьбе с бродяжническим элементом

 1. Обязать комиссию в ближайшие 10 дней принять решительные меры по очистке городов Харькова, Киева, Одессы, Днепропетровска и других от бродяжнических элементов, создав из них трудовые отряды с обязательным направлением на работы в дорожные строительства, каменоломни, совхозы.
  Обязать хозяйственные организации выделять для этих групп проверенных комендантов из числа коммунистов, комсомольцев и ударников, поставив во главу угла внедрение суровой трудовой дисциплины, контроля над работой и создание обстановки, которая гарантировала бы от вредительских действий со стороны этих элементов.
 2. Хозяйственникам (руководителям совхозов, дорожных работ и т. д.) установить перевод тех, кто будет добросовестно работать, из этих специальных отрядов на работу в обычном порядке.
 3. Установить повышенную заработную плату комендантам за счет пониженной зарплаты лиц, входящих в отряды, а также обеспечить продовольственное снабжение самих комендантов и семейств. Предусмотреть премирование комендантов за перевыполнение руководимым им трудовым отрядом заданий.
 4. Обязать ГПУ, Наркомюст и Наркомтруд издать инструкцию об использовании на работе бродяжнического элемента.

ЦДАГО, Ф. 1, Оп. 16, Спр. 10, Арк. 32-36.

На початок
На початок