Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Історичний факультет

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

Адреса: Свободи майдан , 4, Харків, 61077, Україна

Тел.: +38 (0572) 457251

Факс: +38 (0572) 302379

E-mail: postmaster@univer.kharkov.ua
Веб-сайт: http://www.univer.kharkov.ua


Завідувач кафедри: Посохов Серій Іванович, д. і. н., проф., декан факультету

Заснована 1964 р. з ініціативи відомого українського вченого проф. В. І. Астахова, з 1994 р. розпочала підготовку фахівців з архівної справи, історіографії та джерелознавства.

Спеціальність: архівознавство.

Форма навчання: денна, заочна.

Щороку на кафедрі спеціалізується понад 50 осіб, випускається 10 фахівців (освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" та "магістр").

Посохов
Сергій Іванович

Основнi нормативнi та професiйно-орiєнтованi дисципліни:

Спеціальні історичні дисципліни (д. і. н., проф. Посохов С. І.); Архівознавство (д. і. н., проф. Каплін О. Д.); Архіви у сучасному світі (д. і. н., проф. Каплін О. Д.); Вступ до спеціальності (д. і. н., проф. Посохов С. І.); Джерелознавство (д. і. н., проф. Каплін О. Д.); Діловодство (к. і. н., доц. Іващенко В. Ю.); Документознавство (д. і. н., проф. Петровський В. В.); Археографія (к. і. н., доц. Павлова О. Г.); Історична бібліографія (доц. Пікалов В. Г.); Історична географія (к. і. н., проф. Куделко С. М.); Комп’ютерна техніка в архівах (к. і. н., доц. Павлова О. Г.); Усна історія: теорія і практика (к. . н., доц. Іващенко В. Ю.); Основи історіографії (доц. Пікалов В. Г.); Основи музеєзнавства (к. і. н., проф. Куделко С. М.); Наукова інформація в архівній справі (д. і. н., проф. Посохов С. І.); Проблеми менеджменту в архівній справі (к. і. н., доц. Іващенко В. Ю.); Проблеми охорони і реставрації пам’яток історії та культури (к. і. н., доц. Павлова О. Г.); Методологія історичного дослідження (к. і. н.,проф. Куделко С. М.); Історична психологія (к. і. н., проф. Куделко С. М.); Церковне джерелознавство та історіографія (д. і. н., проф. Каплін О. Д.).

За останні роки кафедрою підготовлено та видано близько 50-ти наукових праць з проблем джерелознавства та архівознавства та 11 навчально-методичних посібників. З 1995 р. на базі кафедри видається "Харківський історіографічний збірник", з 2000 р. – "Джерелознавчі зошити".

Викладачами та студентами кафедри організовано ІХ Астаховські читання "Інтерпретації в історіографії" (2006 р.) та Х Астахівські читання "Історіографія в міждисциплінарному просторі" (2008 р.), іні наукові форуми.

Кафедра співпрацює з Державним архівом Харківської області, Центральним архівом науково-технічної документації, Українським науково-дослiдним iнститутом архiвної справи та документознавства, відділом регіональної історії Iнституту iсторiї України НАН України, Національною спілкою краєзнавців, кафедрою архiвознавства i спецiальних галузей iсторичної науки iсторичного факультету Київського національного унiверситету iменi Тараса Шевченка, Харківським філією національних науково-дослідних реставраційних майстерень Міністерства культури і туризму України та ін.; підтримує щільні різнобічні зв’язки з науковими закладами Росії, Болгарії, Німеччини, Польщі, США.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліниџ.

На початок
На початок