Національна aкадемiя керiвних кадрiв культури i мистецтв України

Аспірантура

Адреса: Мазепи І. вул. ( кол. Січневого повстання), 21, м. Київ, 01015, Україна

Тел.: +38 (044) 288-80-46

Веб-сайт: http://nakkkim.edu.ua/


Завідувач аспірантури: Іванова Наталя Миколаївна

Створена 2003 р.

Спеціальність: 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Форма навчання: денна, заочна.

Аспіранти та здобувачі наукового ступеня здійснюють дослідження за напрямком історія й теоретико-методологічні засади документознавства, документально-архівної евристики, документознавчої професіології, інформаційно-аналітичної діяльності, менеджменту документально-інформаційних систем.


Спеціалізована вчена рада К 26.849.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 27.00.02 - документознавство, архівознавство.

Голова спеціалізованої вченої ради:

Путро Олексій Іванович, д. і. н., проф., заслужений працівник освіти України;

заст. головиСлободяник Михайло Семенович, д. і. н., проф.;

вчений секретарВиноградова Олена Борисівна, к. і. н.

Створена 2006 р.

Спеціальність: 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

За період діяльності захистили дисертації 4 особи.

Путро
Олексій Іванович

Інститут державного управління та інформаційної діяльності

Кафедра документальних комунікацій

Адреса: Мазепи І. вул. (кол. Січневого повстання), 21, корпус 7, к. 5, м. Київ, 01015, Україна

Тел./факс: +38 (044) 5017848

E-mail: direkt.iduid@meta.ua


Завідувач кафедри: Слободяник Михайло Семенович, директор інституту, д. і. н., проф., чл.-кор. Міжнародної академії інформатизації

Створена 2006 р. з метою поліпшення якості освітньої та наукової діяльності; ефективного використання кадрового потенціалу й матеріально-технічної бази; підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" у системі ступеневої освіти.

Спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність.

Форма навчання: денна, заочна.

Випускники Інституту отримують диплом державного зразка Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

В Інституті читають лекції фахівці Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства: директор, к. і. н. Мага І. М. та завідувач відділу документознавства, д. і. н., проф. Кулешов С. Г.

Слободяник
Михайло Семенович

На початок
На початок