Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка

Історичний факультет

Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Адреса: Володимирська вул, 64, м. Київ, 01601, Україна

Тел. +38 (044) 2393224

E-mail: arhivy@ukr.net
Веб-сайт: http://www.univ.kiev.ua/ua


Завідувач кафедри: Щербак Микола Григорович, д. і. н., проф.

Заснована 1944 р. Першим завідувачем її був випускник Московського історико-архівного університету Ф. П. Шевченко (1914–1995) – відомий історик, джерелознавець, д. і. н. (з 1964 р.), чл. – кор. АН УРСР (з 1969 р.). Згодом кафедру очолювали: д. і. н., проф. В. І. Стрельський (1945–1982); д. і. н., проф. В. О. Замлинський (1982–1993); д. і. н., проф. Я. С. Калакура (1994–2002).

Щербак
Микола Григорович

Спеціалізація: архівознавство.

Форми навчання: денна, заочна.

Основні нормативні та професійно-орієнтовані курси:

За період існування кафедри підготовлено понад 600 фахівців (серед них близько 50 кандидатів та понад 10 докторів наук).

Кількість студентів за профілем – 80 (по 20 на кожному курсі).

За останні роки кафедрою підготовлено та видано 10 монографій, понад 200 статей у фахових виданнях та 15 навчально-методичних посібників з проблем архівознавства.

Кафедрою проводяться щорічні "Джерелознавчі читання", у складі яких працює секція "Архівознавство","Джерелознавство", "Історіографія". 2007 р. відбулася Міжнародна наукова конференція молодих учених "Джерела з історії української державності"(до 90-річчя початку українських національно-визвольних змагань).

Кафедра співпрацює з Державним комітетом архівів України; Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства; Інститутом історії України НАН України; Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

При кафедрі функціонують докторантура й аспірантура із денною і заочною формами навчання зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. За останні 4 роки підготовлено 5 докторів та 16 кандидатів історичних наук. Аспіранти беруть активну участь у науковому житті кафедри, організації й проведенні джерелознавчих та архівознавчих читань, конференцій, друкують результати своїх досліджень у "Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія."

На початок
На початок