Харкiвська державна академiя культури (ХДАК)

Аспірантура

Адреса: Бурсацький спуск, 4, м. Харків, 61057, Україна

Тел. +38 (057) 7313497

E-mail: vv_bond572@mail.ru

Завідувач аспірантури: Бондаренко Юлія Володимирівна

Діє з 1994 р., спеціальність 27. 00. 02 – "документознавство, архівознавство" відкрита у 2008 р. За спеціальністю навчається 6 аспірантів.

Бондаренко
Юлія Володимирівна

Факультет документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра інформаційно-документних систем

Адреса: Бурсацький спуск, 4, м. Харків, 61057, Україна

Тел.: +38 (057) 7312783

E-mail: lucy@ic.ac.kharkov.ua

Веб-сайт: http://www.ic.ac.kharkov.ua/Facs_Kaf/F_DID.html


Завідувач кафедри: Фiлiпова Людмила Якiвна, д. пед. н., проф., декан факультету

Підготовка фахівців за спеціальністю "документознавство та інформаційна діяльність" в Україні була започаткована у Харківському державному інституті культури у складі бібліотечного факультету (1995/96 н. р.), з 1999 р. - у якості самостійного факультету з назвою спеціальності.

Спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність

Спеціалізація: архiвознавство та iнформацiйне забезпечення архiвних установ (на освітньо-кваліфікаційному рівні "спеціаліста").

Форма навчання: денна, заочна.

Філіпова
Людмила Яківна

Станом на 01.10.2009 р. на факультеті з напряму підготовки "документознавство та інформаційна діяльність" навчається 335 студентів (разом: бакалаври, спеціалісти та магістри, денного та заочного відділень).

Основні нормативні та професійно-орієнтовані дисципліни:

Документознавство (д.п.н., проф. Кушнаренко Н. М.); Методологічні проблеми документології (д.п.н., проф. Соляник А. А.); Електронний документообіг (д.т.н., проф. Асеев Г. Г.); Архівознавство (к.п.н., доц. Васильченко М. М.); Електронні архіви (к.т.н., ст. викл. Ярута В. О.); Аналітико-синтетична обробка документів (к.п.н., доц. Терентьєва Г. П.); Документне забезпечення управління (к.п.н., доц. Сєдих В. В.); Діловодство (к.п.н., доц. Васильченко М. М.); Методи та засоби інформаційної діяльності (к.т.н., ст. викл. Брусенцев В. О.); Теоретична інформатика (д.п.н., проф. Філіпова Л. Я.); Організація діяльності інформаційно-аналітичних служб (к.п.н., доц. Кобєлев О. М.); Інформаційні технології (к.т.н., доц. Абрамов О. М.); Інформаційний сервіс Інтернет (к.т.н., доц. Тітов С. В.); Автоматизовані інформаційно-документні системи (к.т.н., доц. Фоменко І. М.); Основи проектування інформаційних систем (к.т.н., доц. Кравець Н. С.); Патентна та ліцензійна діяльність (к.п.н., доц. Терентьєва Г. П.); Стандартизація в інформаційно-документних технологіях (к.т.н., доц. Кравець Н. С.); Захист інформації в комп’ютерних системах (к.т.н., доц. Мар’їн С. В.); Інтелектуальні системи (к.т.н., доц. Ситніков Д. Е.); Комп’ютерна етика (д.п.н., проф. Філіпова Л. Я.); Електронна комерція (к.т.н., ст. викл. Бєлова Т. Г.); Бібліографознавство (ст. викл. Глазунова Л. В.); Основи менеджменту і маркетінгу (к.е.н, ст. викл. Остропольська З. М.); Технології комп’ютерного діловодства (к.т.н., доц. Ситніков Д. Е.); Засоби обробки електронніх документів в Інтернет (к.т.н., доц. Мар’їн С. В.); Інформаційні системи менеджменту (к.т.н., доц. Матвеев Б. М.); Бази даних в документознавстві (к.т.н., доц. Кравець Н. С.); Системи управління документообігом (к.т.н., ст. викл. Тітова О. В.).

Викладачі, науковці та аспіранти факультету є активними авторами наукових статей у випусках наукових збірок Харківської державної академія культури: "Культура України" та "Вісник Харківської державної академії культури".

Професорсько-викладацький склад факультету щорічно організує факультетські секції на міжнародних наукових конференціях ХДАК: "Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації", "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" та інших. Тематика секцій та факультетських "круглих столів" відповідає тематиці комплексного наукового дослідження академії "Документально-комунікаційні структури: інноваційні стратегії розвитку" (державний реєстраційний номер 0109U000512). Щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з гуманітарних наук, спеціальність "документознавство, архівознавство".

Випуск студентів кафедри 2008 р.

Факультет підтримує ділові та творчі зв’язки з Київським національним університетом культури і мистецтв, Одеським національним політехнічним університетом (кафедра документознавства та інформаційної діяльності), Східноєвропейським університетом економіки і менеджменту (кафедра соціально-гуманітарних наук та документознавства), Європейським університетом (кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності). Викладачі факультету співпрацюють за окремими науковими темами на міжнародному рівні з університетами Росії, Великої Британії, США тощо.

На початок
На початок