Львівський нацiональний унiверситет ім. Івана Франка

Історичний факультет

Кафедра давньої історії України та архівознавства

Адреса: Університетська вул., 1, ауд. 338, м. Львів, 79000, Україна

Тел.: +38 (032) 239-41-48

Веб-сайт: http://www.franko.lviv.ua


Завідувач кафедри: Шуст Роман Мар’янович, к. і. н., доц., декан факультету.

Створена 1995 р. у складі двох секцій: "давня історія України" і "архівознавство та спеціальні галузі історичної науки". Напрями наукової роботи: соціально-економічна, політична та культурна історія західноукраїнських земель середньовіччя та ранньомодерної доби; розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні: теорія та практика, архівознавство.

Шуст
Роман Мар'янович

Спеціальності: архівознавство; давня історія України.

Спеціалізація: архівознавство

Форма навчання: денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: "магістр", "спеціаліст"

Основні нормативні та професійно-орієнтовані дисципліни:

Основи архівної евристики; Методологія історії; Актуальні проблеми застосування електронних технологій в архівній справі; Основи архівного права; Сучасна історіографія; Історія конституціоналізму України; Архівний менеджмент; Архівне право та організація архівної справи; Вища освіта і болонський процес; Автоматизовані архівні технології; Педагогіка і психологія вищої школи; організація і методика забезпечення діяльності державних і недержавних архівів; Теорія та методика архівознавства; Захист інтелектуальної власності; Латинське письмо і його роль в європейській культурі; Методика пошукової роботи в архівах; Історія міжнародного співробітництва в архівній справі; Актуальні проблеми історії архівної справи; Готичне і гуманістичне письмо у судово-адміністративних установах України ХІV–ХVІІ ст.; Етнодемографічний та соціальний розвиток населення м. Львова другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; Методика і методологія наукової роботи.

Станом на 01.10.2010 р. на кафедрі спеціалізуються 16 студентів.

За останні роки науковцями кафедри підготовлені збірники наукових праць, навчальні посібники серії "Спеціальні історичні дисципліни" тощо, продовжуванні видання, зокрема "Вісник Львівського університету. Серія історична", "Наукові зошити історичного факультету".

В університеті започатковано "Архівні читання пам’яті Ореста Мацюка". Перші читання відбулися 29 жовтня 2009 р. як ювілейний науковий семінар "Львівські архіви та архівісти: історія та сучасність", присвячений 115-річчю від заснування Архіву Львівського Університету та пам’яті О. Мацюка.

Кафедра співпрацює з Центральним державним історичним архівом України, м. Львів; Державним архівом Львівської області, м. Львів; Львівською національною науковою бібліотекою України ім. В. Стефаника НАН України, м. Львів; Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства, м. Київ, а також з Центром досліджень античної спадщини (OBTA) при Варшавському університеті; Інститутом історії Університету М. Кюрі-Склодовської в Любліні.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни з денною та заочною формою навчання.

На початок
На початок