Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Адреса: Озерна вул, 2 , м. Київ, 04209, Україна

Тел. +38(044) 4120422

Факс: +38(044) 4125353

E-mail: kafedra_di@ukr.net
Веб-сайт: http://www.vmurol.com.ua/


Завідувач кафедри: Ломачинська Ірина Миколаївна, к. філос. н., проф. кафедри.

Підготовка фахівців зі спеціальності "документознавство та інформаційна діяльність" здійснюється з 1999 р.

Спеціалізація: документознавець.

Кваліфікація: бакалавр з документознавства; документознавець, менеджер органів державної влади та управління; магістр з документознавства, менеджер з адміністративної діяльності.

Форма навчання: денна, заочна.

Основнi нормативнi й професiйно-орiєнтованi курси:

Загальне документознавство (Поберезська Г. Г., к. пед. н., доц.; Волинець О. О., асистент); Спеціальне документознавство (Поберезська Г. Г., к. пед. н., доц.; Волинець О. O., асистент); Архівознавство (Поберезська Г. Г., к. пед. н.; доц., Ткаченко О. О., асистент); Бібліографознавство (Дяченко Н. С., к. пед. н., доц.); Патентознавство (Санченко О. В., к. тех. н., доц.); Стандартизація (Дніпренко В. І., доц.); Загальне діловодство (Гордієнко Г. В., доц.); Спеціальне діловодство (Лоскутова С. І., ст. викладач); Документально-інформаційні комунікації (Ломачинська І. М., к. філос. н., проф.; Ткаченко О. О., асистент); Науково-технічна термінологія (Ліпінська А. В., доц.); Діловий етикет (Ломачинська І. М., к. філос. н., проф.; Ткаченко Н. О., асистент); Аналітико-синтетична переробка документної інформації (Горбаченко Т. Г., д. філос. н., проф.).

Кількість студентів за профілем: 354 чол.; випущено за 2008/2009 н. р. – 185 чол.

Публікація результатів наукової діяльності кафедри здійснюється у щорічних збірниках: "Вісник університету "Україна" (теоретичні та науково-методичні видання), "Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі", "Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених "Молодь: освіта, наука, духовність", наукових журналах: "Пам'ять століть", "Освіта регіону".

З 2003 р. викладачами кафедри підготовлено до друку та видано близько 30 навчальних посібників, що активно використовуються у навчальному процесі, серед них: Ломачинська І. М. Спеціальне діловодство : Навч. посібник / І. М. Ломачинська, С. І. Лоскутова [За наук. ред. Т. Г. Горбаченко]: у 2 ч. – Ч. 2. - К.: Університет "Україна", 2009. – 445 с.; Беспянська Г. В. Діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання:. – (гриф Міністерства освіти і науки України від 22.01.2007 №1.4/18-Г-112).– К.: Університет "Україна", 2007. – 469 с.; Беспянська Г. В. Організація роботи з документами: Навчальний посібник для дистанційного навчання. (гриф Міністерства освіти і науки України від 22.01.2007 №1.4/18-Г-113). – К.: Університет "Україна", 2006. – 246 с.; Ліпінська А. В. Інформаційні технології в документознавстві [Текст]: Навч. посіб. для дистанційного навчання / А. В. Ліпінська; за ред. акад. М. І. Жалдака. - К.: Вид-во "Університет "Україна", 2009.- 604 с.

Кафедра проводить щорічні всеукраїнські наукові конференції студентів та молодих вчених "Молодь: освіта, наука, духовність", секція "Документознавство та інформаційна діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку". 2009 р. було проведено VI Всеукраїнську наукову конференцію студентів та молодих вчених "Молодь: освіта, наука, духовність".

Кафедра співпрацює з Державною академією керівних кадрів культури та мистецтв; Харківською державною академією культури; Книжковою палатою України; Московським гуманітарним университет (кафедра документальних комунікацій (Росія); Департаментом культури м. Нижній Новгород (тренінгові програми: "Школа лідерства", "Імідж-технології в державному управлінні") (Росія); Корконоським колегіумом (Польща, м. Краків); Сорбонною (кафедра славінистики) (Франція).

На початок
На початок