Волинський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

Кафедра документознавства і музейної справи

Адреса: Шопена вул., 24, кім. 73, м. Луцьк, 43025, Україна

Тел.: +38 (03322) 34288.

E-mail: docmuzeum@rambler.ru
Веб-сайт: http://www.vdu.edu.ua

Гаврилюк
Світлана Віталіївна


Завідувач кафедри: Гаврилюк Світлана Віталіївна, д. і. н., проф., проректор з навчальної роботи університету

Підготовка фахівців за спеціальністю "документознавство та інформаційна діяльність" здійснюється з 2004 р.

Спеціалізація: документно-інформаційне забезпечення органів управління; архівознавство та документно-інформаційне забезпечення архівних установ.

Форми навчання: денна, заочна.

Станом на 01.09.2009 р. студентами кафедри з напряму підготовки

"документознавство та інформаційна діяльність" денної та заочної форм навчання є 237 осіб (освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр").

Основнi нормативнi й професiйно-орiєнтованi курси:

Технологія та організація документаційного забезпечення управління (доц. Герасимчук О. Б.); Інформаційна безпека та захист інформації (доц. Герасимчук О. Б.); Захист інформації (доц. Герасимчук О. Б.); Документальні системи та електронний офіс (доц. Герасимчук О. Б.); Електронне документознавство (доц. Герасимчук О. Б.); Бібліотекознавство (ст. викладач Златогорський О. Є.); Бібліографознавство (ст. викладач Златогорський О. Є.); Книгознавство та історія книги (доц. Огнєва О. Д.); Джерелознавство (доц. Петрович В. В.); Зарубіжна україніка (доц. Петрович В. В.); Архівознавство (доц. Петрович В. В.); Аналітико-синтетична обробка документів (доц. Собчук В. С.); Документознавство (доц. Собчук В. С.); Діловодство (доц. Собчук В. С.); Основи наукових досліджень (доц. Надольська В. В.); Документообіг підприємства (ст. викладач Рябчикова Ф. Д.); Організація секретарського обслуговування (ст. викладач Рябчикова Ф. Д.); Музеєзнавство (ст. викладач Рябчикова Ф. Д.); Управлінське документознавство (асист. Гуцалюк І. О.); Конфіденційне діловодство (асист. Гуцалюк І. О.).

Колектив кафедри документознавства і музейної справи

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження, пов’язані з комплексною науковою темою кафедри: "Документознавчі, джерелознавчі, музеєзнавчі та пам’яткознавчі дослідження: регіональний аспект".

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ); Харківською державною академією культури; Кафедрою документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"; Кафедрою міжнародної інформації Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету; Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства, фахівці якого - д. і. н., проф. Матяш І. Б. та д. і. н., проф. Кулешов С. Г. працюють на кафедрі як запрошені.

На початок
На початок