З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ /
Національна академія України; Інститут історії України; Служба безпеки України; Державний комітет архівів України; Всеукраїнська спілка краєзнавців - Вип. 1 (20). - К., 2003 - 468 с.

 

© Видавництво "Сфера", оформлення, 2003

Науковий і документальний журнал
Видається з серпня 1994 року
Виходить двічі на рік


Усі права застережені
Журнал зареєстровано у Міністерстві у справах преси та інформації в квітні 1995 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію КП № 1045
Підписний індекс журналу для передплатників 74216


Зміст

Офіційний розділ

Постанова Кабінету Міністрів від 31 березня 2003 р. № 428
"Про затвердження нового складу Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" 7

Постанова Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" "Про хід виконання Житомирською та Сумською обласними редакційними колегіями постанови Кабінету Міністрів України № 530 від 11.09.1992 р.
"Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані історією" від 3 червня 2003 р. 11

Витяг з протоколу засідання Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" про затвердження нового складу редакційної колегії науково-документального журналу "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" від 3 червня 2003 р. 15

Вітаємо ювілярів! 17

З історії тоталітаризму

Архірейський Д., Ченцов В. Більшовики проти соціалістичних партій: репресивні аспекти політичної боротьби 1920-х pp. 19

Дорошко М. Органи ВУЧК-ГПУ-НКВД у здійсненні контролю над компартійно-державною номенклатурою УСРР у 1920-1930-ті роки 50

Капустин Г. Опір українського селянства політиці правлячого режиму наприкінці 1920-х pp.: маловідомий епізод 60

1932-1933 роки очима партійного функціонера (щоденник Д.Заволоки). Публікація Богунова С, Даниленка В. 66

Платонова Н. Законодавчі та відомчі нормативні акти щодо спецпоселенців з України, 20-ті - 60-ті роки XX ст.
(за документами Державного архіву МВС України) 91

Нікольський В. Статистика соціального складу репресованих радянськими органами державної безпеки у 1943-1957 pp.
(за документами Державного архіву СБ України) 103

Особа у контексті епохи

Мікушев В., Ребкало В. Микола Щорс: таємниця загибелі 130

Мельник В. Два життя Л.Зіньковського-Задова 154

Маловідомі сторінки історії

Кучерук О. Ще одна версія вбивства у 1934 р. бойовиками ОУН міністра внутрішніх справ Польщі Б.Перацького 171

Дерейко І. Від колаборації до резистансу: діяльність 115/62-го українського батальйону шуцманшафту на теренах Білорусі і Франції у 1942-1944 pp. 179

Шаповал Ю. Волинська трагедія і польсько-українські взаємини 1943-1944 pp. у дзеркалі документів Державного архіву Служби безпеки України 194

Єфименко В. Внутрішньоорганізаційна боротьба в середовищі українських націоналістів і роль в ній спецпідрозділу ОУН(Б), 1940-вірр. " 209

Іщук О. Ідеологічно-виховна діяльність ОУН(Б) серед молоді (1944-1954 pp.) 224

Туренко В. Політико-психологічний аспект українського організованого націоналізму 40-х - 50-х років XX ст. 245

Вовк О. Останній генерал УПА: до біографії Василя Кука 254

Церква і влада

Преловська І. Слідчі справи братів Чехівських як джерело до вивчення біографій репресованих діячів УАПЦ(1921-1930 pp.) 258

Пащенко В., Сітарчук P. Деякі аспекти державно-церковних відносин у 20-30-ті pp. XX ст. (на прикладі громад баптистів та євангельських християн Полтавщини) 278

Сердюк Н. Справа ієрархів УГКЦ (1945 p.): документи і матеріали 287

З історії спецслужб

Золотаръов В., Парфьоненко В. "...Один із активніших працівників ЧК-ГПУ".
(Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Юхима Кривця) 355

Шевченко А. Участь співробітників дорожніх відділів НКВС УРСР у партизанському русі в роки Великої Вітчизняної війни 403

Довідковий розділ

Списки громадян, розстріляних органами НКВС у в'язницях міст Києва та Ізмаїла на початку Великої Вітчизняної війни (липень 1941 p.). Публікація Бухарєвої І., Кулаковського П. 410

Рецензії

Подкур Р. ДПУ УСРР у 1922-1934 pp.: портрет на тлі епохи 440

Ільюшин І. Польське підпілля у Західній Україні і Західній Білорусії у 1939-1941 pp.: нове науково-документальне видання 450

Кугутяк М., Кобута С. Важка історія важкого століття 457

Хроніка та інформація

Приїзд польської делегації до Державного архіву СБ України 461

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву СБ України 462

До уваги авторів журналу. [Пам'ятка автору] 464

Content


CONTENT

Official chapter

Resolution of the Ministers Cabinet of the Ukraine № 428 - 31 march 2003 "About the establishing new members of the Main editorial board of the documentary books series "Rehabilitated by History". 7

Main editorial board's of the scientific documentary books series "Rehabilitated by History" resolution "About the rendering resolution of the Ministers Cabinet of the Ukraine № 530 - 11. 09. 1992 "About the preparation and publication books series "Rehabilitated by the History" by Zhytomyr and Sumy regions editorial boards" - 3 jun 2003. 11

Extract from the protocol of the Main editorial board's of the scientific documentary books series "Rehabilitated by History" sitting about the establishing new members of the editorial board of the scientific-documentary magazine "From the archives of the VUChK-GPU-NKVD-KGB" - 3 jun 2003. 13

From the history of the totalitarism

Arkhireiskyi D., Chentsov V. Bolsheviks against socialistic parties: repressive aspects of the political struggle in the 1920s. 19

Doroshko M. VUChK-GPU-NKVD organs controlling the communist party and state apparatus USRR in 1920-1930s. 50

Kapustian G. Resistance of the Ukrainian peasants against the policy of the ruling regime in the end of 1920s.: little-known episode. 60

1932-1933 in the wives of party functionary (D. Zavoloka's diary)
Publication of Bogunov S., Danylenko V. 66

Platonova N. Legislative and service prescriptive acts about special settlers from Ukraine, 1920s-1960s. (by the documents of the State archive of the Security service of Ukraine). 91

Nikol'skyi V. The statistics of the social content of the people, repressed by the soviet security service organs in 1943-1957.
(by the documents of the State archive of the Security service of Ukraine). 103

Person in the context of the epoch

Mikushev V, Rebkalo V. Mykola Shchors: mystery of the death. 130

Mel'nук V. Two lives of the L. Zinkovskyi-Zadov. 154

Little known pages from History

Kucheruk O. Yet one another version about killing minister of the Poland Department of the interior B. Peratskyi by OUN 's blockbusters 171

Dereiko I. From collaboration to resistance: 115|62 Ukrainian battalion shutsmanshaft in the districts in the Belarus and France in 1942-1944. 179

Shapoval Y. Volyn tragedy and Poland-Ukraine relationships 1943-1944 in the mirror of the State archive of the Security service of Ukraine documents 194

Yefimenko V. Domestic organization struggle in the medium of the Ukrainian nationalists and role special units OUN (B) in it, 1940s 209

Ishchuk O. Ideology-parenting work OUN (B) among young (1944-1954) 224

Turenko V. Political-psychological aspect of the Ukrainian orderly nationalism 1940s-1950s 245

Vovk 0. Last general UPA: to the VasyP Kuk's biography 254

Church and power

Prelovs'ka I. Chechivsky brothers inquiry cases, as a source for the studying biographies of the repressed protagonists UAPC 258.

Pashchenko V, Sitarchuk R. Several aspects of the state-church relationships in 1920s-1930s. (in instance of the Baptists and evangelical Christian communities in the Poltava region) 278

Serduk N. UGKC hierarchy's case (1945): documents and materials 287

From the History of Secret Service of Ukraine

Zolotariov V., Parfionenko V. "...One of the activist worker ChK-GPU". (Pages from the major's of the state service Yuhim Kravets biography) 355

Shevchenko A. NKVD USSR road's compartments workers participation in the partisan actions in the Great Patriotic War 403

Supplementary chapter

List of citizens, executed by shooting by the organs NKVS in the Kiev and Izmail prisons at the beginning of the Great Patriotic War.
Publication of Bukhareva I., Kulakovskii P. 410

Reviews

Podkur R. DPU USRR in 1922-1934: a portrait in the context of epoch. 440

Iliushin I. Polish underground in the West Ukraine and West Belarus in 1939-1941.: new scientific documentary edition 450

Kogutiak M., Kobuta S. Hard history of the hard century 457

Chronicle and information

Polish delegation's visit to the State archive of the Security service of Ukraine 461

Sitting of the scientific-methodical council of the State archive of the Security service of Ukraine 462

To the magazine's authors [memory for the authors] 464

Content 466

На початок
На початок