Архівознавство. Археографія. Джерелознавство

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 8 /
Редкол.: Г.В. Боряк (голова), І.Б. Матяш (заст. голови) та ін. - К., 2006. - 316 с.

ISBN 966-625-035-7
ББК 79.3 (4 Укр)я5

© Автори статей, 2006

Збірник наукових праць містить дослідження з архівознавства, археографії, джерелознавства, музеєзнавства, історії України та документознавства. До окремих рубрик включено тексти доповідей учасників Першої українсько-угорської міжнародної науково-практичної конференції архівістів "Актуальні проблеми створення науково-довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки і архівної гунгаріки" (м. Ужгород, 5-7 вересня 2005 р.) та наукової конференції "Невідома сусідка Україна" (м. Будапешт, 15-20 жовтня, 2005 р.)
Для істориків, архівістів. працівників бібліотек і музеїв, викладачів. аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола дослідників-аматорів.


Рекомендовано до друку Вченою радою
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства
(пртокол № 7 від 28 грудня 2005 р.)


ЗМІСТ

Розділ 1.
АРХІВОЗНАВСТВО

Понтек Кшиштоф
Критерії оцінки цінності аудіовізуальних документів

Буценко Надія
Із досвіду створення трудових архівів у Донецькій області

Саприкіна Олена
Комплектування ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного фотодокументами воїнів-інтернаціоналістів

Купчинський Олег
Згадки про акти та документи Галицько-Волинського князівства ХШ - першої половини XIV століть у тогочасних і пізніших документальних пам'ятках: до питання реконструкції архіву

Пристайко Валерій
Поняття "архівна інформація" в контексті Концепції забезпечення національних інтересів України в архівній справі

Перша українсько-угорська наукова конференція архівістів
(Ужгород, 5-7 вересня 2005 р.)

Матяш Ірина
Міжнародні зв'язки Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства: напрями, форми, проблеми

Жмундуляк Дмитро
Актуальні проблеми створення і вдосконалення довідкового апарату Державного архіву Чернівецької області

Гурбова Людмила
Із досвіду підготовки довідників у Державному архіві в Автономній Республіці Крим

Нодь Ференц
Місце і значення міжнародних зв'язків в архівному дослідженні

Віші Жужанна,Троштовскі Ґабрієла
Кілька електронних баз даних Угорського державного архіву

Кунсері Ґабрієла
Від реставрації до попередження пошкодження документів: зміна точки зору в Угорському державному архіві

Шипош Андраш
Деякі головні риси архівної системи і роботи в архівах Угорщини

Розділ 2.
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Кулешов Сергій
Неоджерелознавство як напрям історичного джерелознавства?

Загорецька Олена
До питання щодо періодизації історії діловодства в Україні

Марченко Петро
Метадані архівного електронного документа: концептуальні засади

Балишев Марат, Малишева Олена
Звіт про науково-дослідну роботу (НДР) як вид документа та об'єкт архівного опрацювання

Розділ 3.
АРХЕОГРАФІЯ

Ковальчук Оксана
Особливості археографії в першій половині ХІХ ст.

Кураєв Олексій
Архівна україніка в державних архівах Берліна: документи стосовно політики Німеччини в українському питанні 1913-1918 рр.

Сохань Світлана
Комплекс документів Київської казенної палати з історії монастирської власності в Україні у фондах Інститугу рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: формування, реконструкція складу, історія

Розділ 4.
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. МУЗЕЄЗНАВСТВО

Лазурно Лідія
Культурно-освітня проблематика на сторінках польського журналу "Кwаrtalnik Historyczny" (до 1914 р.)

Візитів Юлія, Григорук Микола
Джерела з історії пласту на Волині в другій Речі Посполитій (20-30-ті рр. XX ст.)

Солодова Віра
Нормативна база діяльності одеських музеїв у 1825-2003 рр.

Заяць Орест
Географія походження львівських міщан 1405-1727 рр. (за реєстрами прийнять до міського громадянства)

Розділ 5.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Наукова конференція "Невідома сусідка Україна"
(Будапешт, 15-20 жовтня 2005 р.)

Колесник Віктор
Український національний рух в Російській імперії на початку XX ст.: сучасне бачення

Патриляк Іван
ОУН і УПА у висвітленні сучасної української історичної науки

Надтока Олександр
Цивілізаційний фактор у сучасних міжнародних відносинах та його вплив на формування зовнішньополітичної стратегії України

Розділ 6.
ІНФОРМАЦІЯ, РЕЦЕНЗІЇ

Волкотруб Ганна
Перша українсько-угорська міжнародна науково-практична конференція архівістів "Актуальні проблеми створення науково-довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки і архівної гунгаріки"

Палієнко Марина
Слідами пам'яті (Про роботу міжнародної наукової конференції "Музей визвольної боротьби України в Празі: втрати і знахідки")

Зозуля Сергій
Нове видання про ніжинські старожитності

Парамонов Андрій, Ріяко Євген
Історичні автографи із фондів Державного архіву Харківської області

Андрієвська Лариса
Революційна Україна очима фінського дипломата {Герман Гуммерус. Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства в Києві. Переклад з фінської. -К., 2004. - 188 с.)

Зворський Сергій
Нові дослідження з елліністики та історії грецької громади в Україні (Гедьо А. Грецькі громади Ніжина та Північного Приазов'я в актових матеріалах середини ХУП-ХІХ ст. / НАН України; Ін-т історії України. - К, 2005. - 416 с. Терентьєва Н. Таємне грецьке товариство "Філікі Етерія": організаційний та політико-ідеологічний центр підготовки грецької революції 1821-1829 рр. / НАН України; Ін-т історії України. - К., 2005. - 352 с. Терентьєва О. Грецькі купці Зосими: просвітницька та благодійна діяльність (кін. XVIII - сер. XIX ст.) / НАН України; Ін-т історії України. -К, 2003. -187 с.)

Пиріг Руслан
Нове історико-архівне видання

Андрієвська Лариса, Мага Ірина, Приходьмо Людмила
Виставка "Українська дипломатія: перші кроки на міжнародній арені"

Відомості про авторів

На початок
На початок